23 - Шкільний Всесвіт

Коло наукових інтересів Ю. С. Крючкова надзвичайно широ­ке. Протягом усього життя вчений зберіг юнацьке захоплення вітрильними суднами. Він розробляє теорію та займається проек­туванням вітрильників принципово нового типу. Ю. С. Крючков, як відзначається в начерках історії Миколаївського кораблебуді­вного інституту: «…став основоположником наукової школи з дослідження суден із вітродвигунами та вітрорушіями» [24].

Наукова та викладацька діяльність Ю. С. Крючкова, пов’язана з кораблебудуванням, сприяла появі творчого захоп­лення вченого – вивчення історії суднобудування, флоту та міста Миколаєва як центру суднобудування на півдні України. З 1953 р. учений публікує історичні екскурси з даної теми. Йо­го роботи свідчать про сталість світоглядних позицій, не пов’язаних із ідеологічними постулатами радянської історич­ної школи. Результатом його п’ятдесятирічної наукової та лі­тературної діяльності є більше ста друкованих праць, присвя­чених історії суднобудування. Визнанням професіоналізму Ю. С. Крючкова як історика є вихід у 80-і рр. ХХ ст. у видавни­цтві Академії наук СРСР (Москва) книг, присвячених двом ад­міралам – Самуїлу Карловичу та Олексію Самуїловичу Грей-гам [25, 26]. У монографіях наголошується на внескові адміра­лів у розвиток суднобудування та флоту України та Миколаєва зокрема. Роботи, що грунтуються на багатій джерельній базі (автор використовував більше 300 архівних, друкованих доку­ментів), є першими (і єдиними) науковими розробками за да­ними персоналіями. Книги отримали високу оцінку фахівців, що вивчають історію науки й техніки [27, 28].

Ю. С. Крючков, учений-кораблебудівник, що започаткував новий тип вітрильних суден кінця ХХ ст., сферою свого першо­чергового інтересу в галузі історії вважає вивчення проблеми

226

Розвитку вітрильного суднобудування на Миколаївщині у ХУШ-ХІХ ст. Завдяки його науковим знахідкам, широкому колу зацікавлених читачів уперше стала відома точна кіль­кість суден, що зійшли зі стапелів Миколаївського Адмірал­тейства за 70 років (із початку побудови першого вітрильного судна в 1790 р. до фактичної ліквідації Чорноморського вітри­льного флоту після Паризького мирного договору 1856 р.) [29].

Близько 60 статей, 10 книг, серед яких «Старий Миколаїв і околиця», «Історія Миколаєва від заснування до наших днів», «Історія вулиць Миколаєва. Топонімічний путівник по місту й околицях» і видана в 2003 р. книга «Місто Святого Миколи» — такий внесок Ю. С. Крючкова у вивчення історії міста [30-33]. У 1993 р. за досягнення в галузі науки, освіти, культури Мико­лаївський облвиконком ухвалив рішення про заснування в державному архіві Миколаївської області особистого фонду Ю. С. Крючкова [34].

Отже, у руслі української історичної біографістики В. П. Костенко та Ю. С. Крючков постають перед нами і як непе­ресічні громадяни, і як прогресивні діячі, чиї розробки увійш­ли у історію вітчизняної і світової науково-технічної думки. Багатопланова виробнича та науково-дослідницька діяльність цих представників української інженерної еліти дозволяє ста­вити питання про необхідність створення присвячених ним монографічних праць.

1. Лучининов С.Т. Талантливый судостроитель: (К 70-летию со дня рождения, 50-летию инженерной, научной и общественной деяте-льности лауреата Гос. премии В. П. Костенко) // Судостроение. -1951 — № 5. — С. 42-43.

2. Владимир Полиевктович Костенко (1881-1956): Некролог // Судостроение. — 1956. — № 2. — С. 56.

3. Малкин М.Ф. Выдающийся корабельный инженер. 100 лет со дня рождения В. П. Костенко //Судостроение. — 1981. -№ 10. — С. 58-60.

4. Авербух Е. «Ім’я на борту». Так називається нова книга профе­сора МКІ Юрія Крючкова// Щотижня.- 1992.- 11 липня.

5. Еорозин МЛ. Дыхание моря // Наука в СССР.- 1984.- № 2.-С. 112.

6. Нестеровский Б. Парус на флоте // Морской флот.- 1989.-№ 11. — С. 43.

7. Павлов Н. Учёный, профессор, корреспондент // Катера и ях-ты. — 1987.- № 2. — С. 4-5.

227

8. Счастливая судьба // Вечерний Николаев. — 2003. — 7 июня.

9. Чухарёв В. Дуплет профессора Крючкова // Аргументы и фак-ты плюс. — 1997. — № 1. — С. 7.

10. НовиковПрибой А.С. Цусима. — Москва: Изд-во «Правда»,

1985. — Кн. 1-я. — С. 535.

11. Крылов А.Н. Воспоминания и очерки. — Москва: Изд.

АН СССР, 1956. — С. 197, 814—815.

12. Зубов Б.Н. Развитие кораблестроения на юге России. — Кали-нинград: Калининградское книжное изд-во, 1990. — С. 328.

13. Державний архів Миколаївської області (ДАМО). — Ф. 9. — Оп. 2. — Спр. 268.

14. ДАМО. — Ф. 1817. — Оп. 2. — Спр. 279.

15. Лагута М.Д. Хронология главнейших исторических событий города Николаева. — Николаев, 1927. — С. 11.