271 - Шкільний Всесвіт

Світлана УДОВИНА, Учитель вищої категорії Житомирської міської гімназії № З

Мета: Поглибити знання учнів про вставні слова, словосполучення, речення, їх роль; дослідити їх стилістичну функцію; формувати вміння визначати особливості вираження смислових значень за допомогою вставних конструкцій; удосконалювати навички синтаксичного розбору ускладнених речень; розвивати мислення, увагу, уяву, пам’ять; виховувати грамотну мовну особистість.

Тип Уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: Картки для роботи.

Хочеш бути розумним, навчися розумно запитувати, уважно слухати, спокійно відповідати й припиняти розмову, коли нічого

Більше сказати. Й. Лафатер

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Актуалізація опорних знаньКолективна робота.

Вичленуйте з рядів літер лінгвістичні терміни. Підкресліть і поясніть терміни, пов’язані із синтаксисом.

ІМЕННИК/ОЗНАЧЕННЯ/ЗВЕРТАННЯМОРФО ЛОГІЯЗВУКДІАЛЕКТИЗМИОДНОСКЛАДНІРЕЧ

ЕННЯПРИСУДОКНАГОЛОСВИГУКДІЄСЛОВОС ЛОВОСПОЛУЧЕННЯДІАЛОГСПОЛУЧНИКВСТА ВНІКОНСТРУКЦІЇЛЕКСИКАЧЕРГУВАННЯПАР ОНІМИДРУГОРЯДНІЧЛЕН И ТЕ КЄТ МЕТАФОРА ІНФІНІТИВПІДМЕТІН ВЕРСІЯ

ЦІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Сьогодні — ще одна зустріч на синтаксичному перехресті рідної мови. У центрі нашої уваги на уроці — вставні слова, словосполучення, речення. Від вас я очікую активної творчої праці й пропоную продовжити фразу, яка стане епіграфом сьогоднішнього уроку:

Хочеш бути розумним, навчися ….

(Учні висловлюють свої думки, потім епіграф оголошується повністю.)

IV. Вивчення нового матеріалу Спостереження над мовним матеріалом.

Порівняйте речення правої колонки з реченням у лівій, виконайте їх синтаксичний розбір. Укажіть, чим вони відрізняються. Яке уточнення в основне повідомлення вносить у кожне речення вставне слово?

Завтра буде сонячно

Можливо, завтра буде сонячно

Без сумніву, завтра буде сонячно

Кажуть, завтра буде сонячно

Учитель, Запам’ятайте: Вставні конструкції членами речення не бувають.

Стилістична роль вставних конструкцій полягає насамперед у їх достатньо широко розвиненій синоніміці, адже значення, властиві вставним словам, можуть виражатися й цілим реченням: Камсуть, Зима В цьому році буде тепла.Люди кажуть, Зима в цьому році буде Тепла.

До основного речення вставне може приєднуватися за допомогою сполучника або без нього. Тому цілком можливим є і такий варіант: Люди кажуть, що зима в цьому році буде тепла.

Вставні слова (словосполучення, речення) вживаються в різних стилях мовлення. У розмовній мові та в художньому стилі застосовуються слова з різною семантикою, а для наукового чи публіцистичного мовлення характерними є конструкції, що вказують на джерело повідомлення, порядок думок, достовірність висловленого тощо.

V. Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу Пояснювальний диктант.

Запишіть речення. Виконайте їх синтаксичний розбір, позначте вставні конструкції, поясніть пунктограми. З’ясуйте, які смислові значення виражають вставні конструкції.

1. Чисте небо не налягало на гори, а, навпаки, своєю високою легкою Синявою довершувало, гармонійно доповнювало їх.

2. /, Може, саме ця натхненна віра у свій народ сповнила тодіШуру Певністю в неминучості її особистого щастя.

3. Війна в горах, як бачите, це, насамперед, війна за шляхи.

4. Перед ним стояв, як йому здалося, той самий смаглявий румун, З Яким він мав випадкову й конфузну зустріч на висоті.

5. Напишіть, будьте ласкаві, їй.

6. Нею [доріжкою], Здавалось йому, можна було б проїхати хоч кілометр у потрібному напрямі. (Із творів О. Гончара.)

Проблемне запитання,

— Чому, на ваш погляд, вставні конструкції не є членами речення?

Учитель. Деякі слова можуть бути вставними й невставними залежно від контексту. Наприклад: Здається, Ми вже тут були.Мені Осіння ніч короткою Здається. (Леся Українка.) У першому реченні слово Здається Є вставним, тому що означає сумнів мовця в повідом-

Люваному, а в другому реченні це слово виступає частиною присудка. Подібні функції можуть виконувати деякі дієслова {здається, кажуть, Думаю, бачу, видно), Прислівники (звичайно, можливо, навпаки, взаГалі), Іменники (правда, на жаль, на щастя). Якщо до слова в реченні можна поставити запитання від інших слів, то воно не є вставним і комами не виділяється.

Ніколи не бувають вставними слова Навіть, майже, приблизно, Нібито, все-таки, тобто, адже, мовби, особливо, неначе. *

Творче завдання.

Складіть і запишіть речення, у яких подані слова виступали б спочатку в ролі вставних, а потім були б членами речення.

Може, видно, правда, навпаки.

Комунікативне завдання.

Складіть і запишіть діалог на тему: «Чи потрібно дотримуватися мовних норм у повсякденному житті?», використовуючи вставні конструкції. Розіграйте діалог з однокласником.

Вправа «ЯРедактор».

Запишіть, виправивши помилки. Укажіть, як називаються такі помилки, як вони позначаються на полях зошита.

1. ПрацяДжерело натхнення, адже, саме вона дає людині щастя.

2. Очевидно щоб здати ЗНО треба наполегливо працювати.

3. Він безсумнівно знав, що без роботи немає відпочинку.

4. Мені сподобався цей твір, а, особливо, пригодницька лінія сюжету.

Доспідження-відновлення.

Доповніть речення вставними конструкціями, які мали б значення, вказане в дужках. Утворені речення запишіть, розставивши розділові знаки. Укажіть, для якого стилю мовлення характерним є вживання таких вставних конструкцій і чому.

1.1, [упевненість], Француз Боплан приклав тут усього свого досвіду, Щоб зробити Кодак необоримою фортецею. (А. Коваль.)

2. Голуб, [невпевненість], Втихомирився й заснув. (У. Самчук.)

3. Кінь, [невпевненість], Зупинився біля її хати. (М. Стельмах.)

4. Марко ніколи не бачив на материнім виду таких крихітних сліз, [невпевненість], Старість чи лихоліття здрібнили їх, як здрібнювали Все на світі. (М. Стельмах.)

5. [Сумнів], Так і треба. (У. Самчук.)

6. Тепер повернули, [впевненість], До лісу. (В. Близнець.)

7. [Невпевненість], Немауже на світі правди! [Невпевненість], Вона Уже за море утекла! (Є. Гребінка.)

8. Це як, [привертання уваги], Вірувати в Бога і продавати душу Сатані. (Л. Костенко.)

9. Небо, [сумнів], Захмарене, бо на ньому ані вогника. (В. Шевчук.)

10. [Задоволення, радість], Федько не може чути ніяких порад

і щасливо добирається до берега.

(В. Винниченко.)

Довідка: Справді; видно; здається; напевне; здавалося; без сумніву; Мабуть, мабуть; скажімо; очевидно; на щастя.

VI. Підсумок уроку Робота зі схемою.

Прокоментуйте схему 2.

Схема 2

Звертання

Вставні слова,

Словосполучення,

Вставлені конструкції

Та речення

VII. Домашнє завдання

1. Вивчити теоретичний матеріал підручника.

2. Виписати із творів українських письменників 8 речень із вставними словами (словосполученнями, вставленими реченнями), виконати їх синтаксичний розбір. З’ясувати, на що вказують вставні конструкції.

3. Розставити розділові знаки в реченні.

Ліс або як кажуть серби шума це не просто сосни та дуби. (М. Рильський.)