23 - Шкільний Всесвіт

Здійснено аналіз теоретичних проблем просопографії Галузі біографічно-історичних досліджень, спрямованої на створення живого, багатовимірного, «стереоскопічного» портрету особистості з її життєвими рисами і уподобаннями, а також на вивчення подій минулого та їхніх наслідків крізь людський чинник або з урахуванням його впливу. Сформульовані дефініції основних категорій просопографії як спеціальної історичної дисципліни, визначено її зміст, завдан­ня, предмет та об’єкт дослідження, відмінність від суто біографічних підходів. Розкрито актуальність просопографічних досліджень у контексті сучасних за­вдань персоніфікації історичного минулого. Проаналізовано трактування просо­пографії різними школами та напрямами в історіографії. Окреслено джерела просопографічних студій, визначено їхні інформативні можливості. Запропоно­вано напрями (блоки), що складають основу просопографічного портрету особис­тості, модель просопографічного дослідження особистості в історії.

ТЬе £Ьеоге1;іса1 ргоЬІетз оі ргозоро§гарЬу Йіа* із а ЬгапсЬ оі Ьіо§гарЬіса1 ап