124 - Шкільний Всесвіт

Початковий Та Середній рівні

1. Як називається знаменита збірка поезій Тараса Шевченка?

2. Де народився Тарас Шевченко?

3. Які пейзажні картини подає Тарас Шевченко в поезії «За сонцем хмаронька пливе»?

4. На скільки умовних частин можна поділити поезію Тараса Шевченка «За сонцем хмаронька пливе»?

5. Що об’єднує вірші Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати» та «За сонцем хмаронька пливе»?

6. Яку пору року відобразив Тарас Шевченко в поезії «Садок вишневий коло хати»?

7. З ким Тарас Шевченко порівнює туман (поезія «За сонцем хмаронька пливе»)?

8. Які події з життя Тараса Шевченка ви запам’ятали?

9. Що вам відомо про те, як здобував освіту Тарас Шевченко?

10. Якою постає селянська родина у вірші Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати»?

11. Які події з життя Костянтини Малицької ви запам’ятали?

12. Які псевдоніми Костянтини Малицької вам відомі?

13. Кому адресована поезія Костянтини Малицької «Чом, чом, земле моя…»?

14. У якій формі написана поезія Костянтини Малицької «Чом, чом, земле моя…»?

15. Чим приваблює ліричну героїню поезії Костянтини Малицької «Чом, чом, земле моя…» «ясна краса» рідної землі?

16. Які почуття передає в поезії «Чом, чом, земле моя…» Костянтина Малицька?

17. Як поетеса Пояснює Зміст поняття «рідний край» (поезія Костянтини Малицької «Чом, чом, земле моя…»)?

18. Що цікавого ви дізналися з художнього опису Костянтини Малицької «Соловей»?

19. Коли, за художнім описом Костянтини Малицької «Соловей», прилітає однойменний птах?

20. Чому соловей (художній опис Костянтини Малицької «Соловей») не оголошує про своє повернення з теплих країв?

21. Які звуки нагадує спів солов’я (художній опис Костянтини Малицької «Соловей»)?

22. Де найчастіше ховається соловей від міського гамору та шумного натовпу (художній опис Костянтини Малицької «Соловей»)?

23. Чого шукає соловей як справжній артист (художній опис Костянтини Малицької «Соловей»)?

24. Чому соловей радий, якщо його спів слухають (художній опис Костянтини Малицької «Соловей»)?

25. Де зазвичай закладає гніздо соловей (художній опис Костянтини Малицької «Соловей»)?

26. Коли соловей замовкає (художній опис Костянтини Малицької «Соловей»)?

27. Якою матір’ю є соловей-самка для своїх діток (художній опис Костянтини Малицької «Соловей»)?

28. Чим відрізняється пісня солов’я, виконана на волі, від пісні солов’я, виконаної в неволі (художній опис Костянтини Малицької «Соловей»)?

29. Чому кожен, хто вважає себе другом природи, повинен берегти свободу солов’їв (художній опис Костянтини Малицької «Соловей»)?

30. Як відлітає соловей до теплих країв (художній опис Костянтини Малицької «Соловей»)?

31. Яку роль відіграє соловей для людей (художній опис Костянтини Малицької «Соловей»)?

32. Що ви знаєте про Олену Пчілку?

33. Вкажіть справжнє прізвище Олени Пчілки.

34. Назвіть казкових персонажів оповідання Олени Пчілки «Сосонка».

35. Чи є в оповіданні Олени Пчілки «Сосонка» реальні персонажі?

36. Хто є героями оповідання Олени Пчілки «Сосонка»?

37. Хто є персонажами оповідання Олени Пчілки «Сосонка»?

38. Коли відбуваються події, описані в оповіданні Олени Пчілки «Сосонка»?

39. Які події з життя Павла Тичини ви запам’ятали?

40. Які настрої викликав у вас вірш Павла Тичини «Не бував ти у наших краях»?

Достатнйй рівень

41. Які художні засоби використовує Тарас Шевченко у вірші «Садок вишневий коло хати»?

42. У чому унікальність поезії Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати»?

43. За допомогою яких художніх засобів автор передає настрій у вірші «Садок вишневий коло хати»?

44. Розкрийте поняття зорових і слухових образів на прикладі поезії Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати».

45. Сформулюйте тему поезії Тараса Шевченка «За сонцем хмаронька пливе».

46. Які художні засоби використовує Тарас Шевченко в поезії «За сонцем хмаронька пливе»?

47. Складіть партитуру першої строфи вірша Тараса Шевченка «За сонцем хмаронька пливе».

48. Доведіть, що твір Тараса Шевченка «За сонцем хмаронька пливе» — віршований, а не прозовий.

49. Чому поезія Тараса Шевченка «За сонцем хмаронька пливе» належить до пейзажної лірики?

50. Які художні засоби використовує поет у вірші «За сонцем хмаронька пливе» для передачі душевного стану героя?

51. Сформулюйте тему вірша-пісні Костянтини Малицької «Чом, чом, земле моя…».

52. Сформулюйте основну думку вірша-пісні Костянтини Малицької «Чом, чом, земле моя…».

53. Поясніть поняття «риторичне запитання» на прикладі вірша-пісні Костянтини Малицької «Чом, чом, чом, земле моя…».

54. Поясніть власне розуміння метафори У цвіті літ (вірш-пісня Костянтини Малицької «Чом, чом, земле моя…»).

55. Які художні засоби використовує Костянтина Малицька у вірші-пісні «Чом, чом, земле моя…»?

56. Доведіть, що твір Костянтини Малицької «Соловей» — це художній опис.

57. Який художній засіб використала авторка, коли розповідала про будування гніздечка солов’я і висиджування солов’ят (художній опис Костянтини Малицької «Соловей»)?

58. Знайдіть і зачитайте абзац, у якому висловлена основна думка художнього опису Костянтини Малицької «Соловей».

59. Поясніть відмінність між художнім та науковим описами.

60. Дайте визначення поняття Оповідання. Наведіть приклади.

61. Назвіть жанрові ознаки оповідання. Свою думку обґрунтуйте.

Тематична робота 6. Рідна Україна. Світ природи

62. Доведіть, що твір Олени Пчілки «Сосонка» за жанром — оповідання.

63. Визначте елементи сюжету оповідання Олени Пчілки «Сосонка». (

64. Дайте визначення поняттю Кульмінація. Наведіть приклади.

65. Сформулюйте тему та основну думку оповідання Олени Пчілки «Сосонка».

66. Яку роль відіграють описи в оповіданні Олени Пчілки «Сосонка»? Наведіть приклади.

67. Що таке Обрамлення’? Наведіть приклади.

68. За допомогою яких художніх засобів змальовує автор неповторність краси рідної природи в поезії «Не бував ти у наших краях»?

69. Сформулюйте тему та основну думку поезії Павла Тичини «Не бував ти у наших краях».

70. Визначте художні засоби, використані автором у поезії «Гаї шумлять…».

Високий рівень

71. Складіть усний словесний малюнок до вірша Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати».

72. Складіть усний словесний малюнок до вірша Тараса Шевченка «За сонцем хмаронька пливе».

73. Чому вірш Костянтини Малицької «Чом, чом, земле моя…» був заборонений і авторство її не визнавали, а пісню називали народною? Свою думку обгрунтуйте.

74. Чому, на вашу думку, саме до дитини «у цвіті літ» звертається автор у^вірші-пісні «Чом, чом, земле моя…»? Свою думку обґрунтуйте.

75. У чому причина популярності вірші-пісні Костянтини Малицької «Чом, чом, земле моя…»? Свою думку обґрунтуйте.

62

____________ Тематична робота 6. Рідна Україна. Світ природи

76. Розкрийте своє розуміння слів «Лиш пісня на свободі справжньою є піснею» (художній опис Костянтини Мшшцької «Соловей»).

77. Складіть висловлювання на тему «Ровеснику, люби і бережи природу».

78. Складіть усний словесний портрет Івася з оповідання Олени Пчілки «Сосонка» і порадьте, у який епізод твору його краще помістити.

79. Складіть усне висловлювання про тепло рідного дому (на основі оповідання Олени Пчілки «Сосонка»).

80. Чи погоджуєтесь ви із твердженням, що свій край завжди найкращий, найдорожчий (на основі поезії Павла Тичини «Не бував ти у наших краях»)? Свою думку обґрунтуйте.