23 - Шкільний Всесвіт

6. Купріянович Г. Люблінський словник: ТІсгаіпіса // Українська біографістика. Зб. наук. праць. — К., 1996. — Вип. 1. — С. 204-206.

7. Попик ВІ., Романова НЛ. Критерії добору імен діячів неукраїн­ського походження до Українського біографічного словника // Українсь­ка біографістика. Зб. наук. праць. — К., 1999. — Вип. 2. — С. 18-34.

8. Тимченко В.М. Порівняльна характеристика польської та авст­рійської біографічної довідкової літератури. // Українська біографіс­тика. Зб. наук. праць. — К., 2007. — Вип. 4 (у цьому збірнику).

9. Романова НЛ. Польський біографічний словник (Роїзкі Віошпік Віо§гаііс2пу). Принципи побудови. ТІсгаіпіса // Українська біографістика. Зб. наук. праць. — К., 1996. — Вип. 1. — С. 175-200 (до статті додано переклади Передмови до 1-го тому ПБС (1935) та кіль­

кох біографічних статей про українських діячів з нього).

10. Корибут С. (Дашкевич Я). Рецензія на Роїзкі Віошпік Віо§гаііс2пу [Т. 8-9. – Д^госіаш-Кгакуш-Д^агзгаті, 1959-1961] // Українська біографістика. Зб. наук. праць. — К., 1996. — Вип. 1. –

С. 201-203.

11. Ляшко СМ. З історії гуртка В. Б. Антоновича по укладанню українського біографічного словника // Українська біографістика: Зб. наук. праць. — К., 1999. — Вип. 2.

12. Биографический словарь профессоров и преподавателей Ха-рьковского университета. — Б. м., Б. г., [Х., 1905].

13. Биографический словарь бывших питомцев Первой Харьков-ской гимназии за истекшее столетие: 1805-1905. — Х., 1905.

14. Павловский И.Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века — Полтава, 1912.

15. АристовМ.Я. Карпато-русские писатели-М., 1916. — Т. 1.

16. Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. — К.: На­ук. думка, 1991-2000. — Т. 11: Покажчик імен / Укладачі М. М. Капраль, Я. О. Федорук. — К., 2000. — 520 с.

17. Постійна комісія УАН — ВУАН для складання біографічного словника діячів України. 1918-1933: Документи. Матеріали. Дослі­дження / Автор-упорядник СМ. Ляшко. — К., 2003.

18. Українська Загальна Енциклопедія: Книга знання / Заред. д-ра ІванаЧаковського. У 3-хт.-Львів-Станіславів-Коломия, 1930-1935.

19. Романів О. Довгий., тернистий шлях українства до самопі­знання // Енциклопедія Українознавства. Словникова частина. Пере­видання в Україні. — Л., 1993. — Т. 1. — С. ХІ-ХІІ.

20. Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця україн-

38

Ської еміграції між двома світовими війнами. — Прага, 1942.

21. Полєк В.Т. Біографічний словник Прикарпаття // Українська біографістика: Зб. наук. праць. — К., 1996. — Вип. 1. — С. 136—138.

22. Ротач П.П. Доля «Літературної Полтавщини» // Українська біографістика: Зб. наук. праць. — К., 1996. — Вип. 1. — С. 141—143.

23. Валевский А.Л. Основания биографики. — К., 1993.

24. Валевский А.Л. Биографика как дисципліна гуманітарного цикла // Лица: Биогр. альманах. — М.; СПб., 1995. — № 6.

25. Лосиевский И.Я. Научная биография писателя: Проблемы

интерпретации и типологии. — Х., 1998.

26. Листування НАН України з Міністерством культури і туризму України. — Поточний архів Президії НАН України.

27. Література та культура Полісся. Вип.1—15. —Ніжин,1990—2001.

28. Викладачі Ніжинської вищої школи. Біобібліогр. покажчик. У3-х ч. —Ніжин, 1998—2000.

29. Верстюк В.Ф., Осташко Т.С. Діячі Української Центральної Ради: Біографічний довідник. — К., 1998.

30. Войтович Л.В. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ— початок ХVI ст.): Склад, суспільна і політична роль: Історико-генеалогічне дослідження. — Л., 2000.

31. Ганіткевич Я. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи: Біографічні нариси та бібліогра­

фія. — Л., 2002.

32. Народжені Україною. Меморіальний альманах. У 2-х т. / Зо­лоті імена України /. — К., 2002.

33. Книжкові джерела української біографістики у фондах Націо­нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Упорядн.: Т.В. Куриленко, Н.І. Мельник, О.М. Яценко). — К., 2004.