23 - Шкільний Всесвіт

Реалізація завдань, що стоять нині перед українською біог-рафістикою може здійснюватися лише у взаємодії вчених усіх регіонів України, різними, але взаємодоповнюючими та взаємо-поєднаними потоками: у вигляді публікації біографічних нари­сів і есеїв, наукових статей і документальних публікацій, моно­графій, видання біографічних і біобібліографічних словників і довідників, створення електронних баз біографічних даних. Важливо зберегти це різноманіття, адже біографічна друкована продукція розрахована на читачів різного віку, освіти, професії, життєвого досвіду, уподобань. Водночас, украй важливо піднес­ти науково-методичний рівень публікацій: він у нас, особливо в регіонах, іноді дуже недостатній. Необхідно стимулювати підго­товку глибоких персонологічних досліджень, зокрема – біог­рафічних монографій. Та слід домагатися, щоб вони були прис­вячені не лише постатям першорядної ваги, а сміливо виходили на другі та треті лави – маловідомих учених, педагогів, громад­ських діячів, літераторів. Це істотно розширить уявлення про діапазон явищ і постатей української історії та культури.

Нарешті, вимогою часу є створення значних за обсягом електронних баз і бібліотек із проблем біографістики – і гло­бальних, таких як Український національний біографічний архів (УНБА), над яким нині працює Інститут біографічних

36

Досліджень НБУВ спільно з Українським мовно-інформацій­ним фондом НАН України [2, с. 22-26; 47], і який, у середньо­часовій перспективі, має охопити, за нашими приблизними розрахунками, не менше 40—50 тисяч персоналій18, а також Регіональних, і вузько локальних, і проблемно-тематичних. Ми всі повинні розуміти, що живемо в особливий час На зла­мі доби книжкової культури і культури електронної, мереже­вої інформації. Вплив гуманітарної науки на молоде покоління лише тоді буде достатнім, коли ми впевнено заволодіємо націо­нальним віртуальним інформаційним простором.

1. Чишко В.С. Біографічна традиція та наукова біографія в історії

і сучасності України. — К.: БМТ, 1996. — 239 с.

2. Попик В.І. Проблеми розвитку біографічних досліджень та формування вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів

// Українська біографістика. Зб. наук. праць. — К., 2005. — Вип. 3.

3. ДУогШ Віо§гарпіса1 Іпіогтаііоп Вузіет Опііпе. ТЬе тозі ехіепзгге Ьіо§гарпіса1 опііпе НЬгагу. (Опііпе). — К. О. 8аиг Уег1а§;

ТЬотзоп. — у¥¥.заиг. сіе/-ууЬіз-оп1іпе Р. 4, 8-10.

16 Відредаговані та підготовлені ІБД НБУВ на цей час до друку Реєстри імен до Українського біографічного словника, що мають стати основою створення УНБА, охоплюють: на літеру «А» — близько 1 тис. імен, «Б» — до 3 тис, «В» — 1,9 тис, «Г» та «Ґ» — разом до 2,7 тис, «Д» — до 1,8 тис. Такі обсяги відповідають серед­ньому співвідношенню імен на різні літери абетки у вітчизняних енциклопедіях, словниках та довідниках, де кількість імен і середні масиви біографічного тексту на «А» — «Д» складають трохи менше чверті загальної кількості. Зауважимо при цьому, що робоча (службова) база імен «Українська біографістика», нагрома­джена Інститутом біографічних досліджень НБУВ, є ширшою за своїми обсяга­ми. Для порівняльної оцінки кількісних параметрів створюваного УНБА із уже існуючими електронними біографічними архівами європейських країн, створе­ними вже згадуваним німецьким видавничим домом ЗАУР, зазначимо, що лише перша черга Британського біографічного архіву — ВВА І, тобто країни, чисель­ність населення якої можна коректно співвідносити з нашою, охоплювала 168 тис. персоналій (А¥ог1