23 - Шкільний Всесвіт

Проаналізовано комплекс проблем розвитку сучасної української гуманітарис-тики, пов’язаний із тим, що архівна та книжкова спадщина України як складова історичної пам’яті українського народу не визначена у найбільш повному її обся­зі та не зосереджена як єдиний інтелектуальний комплекс у конкретному мате­ріальному вигляді. За межами України залишилися значні цінні документальні масиви й унікальні книжкові раритети, що безпосередньо стосуються українсь­кої історії та культури. Фізична недоступність цієї інформації негативно впливає як на темпи, так і на масштаби та рівень вітчизняних досліджень, передусім, у галузі історії, зокрема, й біографістики як окремої історичної дисципліни.

ТЬе сотріех оі ргоЬІетз сопсегпіп§ 1;Ье сіеуеіортепі; оі 1;Ье тосіегп ІЛсгатіап ЬшпапШез із апаїігесі. И гезиНз ггот 1;Ье Іасі ЬЬ. аі ЬЬ. е АгсЬіуе ап