Мета: Повторити й узагальнити вивчене з морфології про самостійні частини мови; питання з правопису заперечних часток Не Та Ні З різними частинами мови; удосконалювати навички правопису слів із зазначеними орфограмами, уміння знаходити помилки на розглянуті правила й виправляти їх; розвивати мислення учнів, аналітичні здібності, уміння обґрунтовувати свої думки, підкріплювати міркування прикладами; розвивати мовлення; поширювати й уточнювати словниковий запас; поглиблювати уявлення про систему виховання в українських сім’ях; виховувати культуру міжособистісних стосунків, толерантність, шанобливе ставлення до сімейних зв’язків, коректність у ставленні до співбесідника, відповідальність.

Обладнання: Мультимедійний проектор, опорні схеми, пам’ятки, картки з дидактичним матеріалом; ілюстративний матеріал з теми «Перлини народної педагогіки».

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II.Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація на

Вчальної діяльності

Створення психоемоційного настрою.

Поділіться з однокласниками інформацією, яких поглядів на виховання дотримуються члени вашої сім’ї. Розкажіть про табу, які є у вашій родині, закінчивши речення:

Мої рідні {батьки) ніколи не … .

Учитель. Запишіть у зошити тему нашого уроку. Зважаючи на записане, припустіть, про що ми говоритимемо протягом уроку, вправи якого характеру будемо виконувати. Яку користь це принесе вам у процесі опанування курсу мови й підготовці до тестування?

III.Актуалізація опорних знань

Бесіда.

— Які частки називають заперечними?

— Яку роль відіграють заперечні частки в мовленні?

— Які правила правопису заперечних часток із різними частинами мови ви пам’ятаєте?

IV.Вивчення нового матеріалу

Робота з опорною таблицею.

(Опорну таблицю спроектовано на екран.) Розгляньте таблицю.

Таблиця

Правопис Не, ні З різними частинами мови

Разом Не ПишетьсяОкремо Не Пишеться
1. 3 усіма частиками мови, якщо слово без Не Не вживається: Негода, неук, негайний, неволити, Невтомно.1. Із дієсловами: Не працювати, не

Спить, не поїдуть, не прислухатися,

не дочути до кінця.
2. Коли в реченні є протиставлення:

Продовження

Разом ІдеПишеться

Окремо Не Пишеться

2. Із дієсловами, яким частка

Не Надає нового значення:

Нездужати (хворіти),

непокоїтися (турбуватися),

неславити (ганьбити),

неставати {не вистачати),

незчутися (не помітити,

Не відчути), нехтувати (ігнорувати, не помічати), нестямитися (втратити самовладання), неволити (примушувати), непритомніти (втрачати свідомість). Примітка. Залежно від значення дієслова частка Не Може писатися й окремо: Не здужати (не змогти подужати) ворога, не славити (не прославляти, а ганьбити),

3. З іменниками, прикметниками, прислівниками, займенниками, дієприкметниками (без залежного слова), якщо з Не Вони означають одне поняття (до них часто можна дібрати синоніми): Несподіванка, невеселий (сумний), недобрий (злий), недалеко (близько), непідписаний документ.

4. У складі префікса Нед&~, Який означає неповноту дії, стану

Чи ознаки: Недобачати (погано бачити), недоїдати (погано харчуватися), недолюблювати (відчувати неприязнь), недоказувати (замовчувати щось), недодивитися (не помітити через неуважність).

5. Із деякими службовими

частинами мови: Неначе,

немов, невже, незважаючи на,

невважаючи на.

Дорога не близька, а така далека; думки ваші не нові, а давні; не довго він був у полі, а лише три дні.

3. Якщо прикметник має при собі пояснювальне слово (займенник, прислівник) із часткою Ні, А також якщо перед ним стоять слова Далеко, Зовсім, але ніяк Тощо: Ні до чого не здатний керівник; нітрохи нецікавий фільм; нікому не відомий; далеко не гарний; мені зовсім не рідний; аж ніяк не приємні спогади.

4. Якщо частка не становить одного поняття з наступним словом, а є лише запереченням: Не доля вирішує — людина творить свою долю; йому бракує не вміння виконати цю роботу, а бажання.

5. При дієсловах і дієприкметниках, що виступають присудками;

У дієслівних формах на -не, — то Й дієприслівниках: Він не може не бачити, як усе змінилося; краще зробити не обіцяючи, ніж обіцяти, а не зробити; пращ не закінчена; праці (-ю) не закінчено.

6. Із дієприкметниками, якщо вони мають пояснювальні слова: Перед лісом розляглося поле, не засаджене деревами; Ця робота Ще й досі не доведена до кінця; я відклав убік ще не дописану сторінку.

7. Із прикметниками, які виконують функції присудка, якщо часткою заперечується ознака, виражена даним словом: Не близький світ; не велика пані; хіба ж це не варто знати?

8. Якщо між часткою та прикметником-присудком можливе дієслово Є (був, була Тощо): Цей міст

Закінчення

—————————- .——— .—— __——Разом Не ПишетьсяОкремо Не Пишеться
6. При зіставленні непротилежних ознак: Річка Нешвидка, а {проте) глибокаНе старий {не є старий)’, Але: Цей міст {є) нестарий (тобто відносно недавно збудований).9. Із прислівниками, числівниками, займенниками, сполучниками, частками, прийменниками та З Незмінюваними присудковими словами: Не Гаразд, не дуже (але Недуже дитя — Хворе), не зовсім, не варт{~о), не Можна, не треба, не цілком, не Випадково, не дивно, не інакше, не раз, Не сьогодні {завтра), не слід, не вісім, не перший, не ваш, не тільки, не то… Не то; не до вподоби, не до ладу, не до Речі, не від того, не по-нашому
Разом Ні ПишетьсяОкремо Ні Пишеться
1. У заперечних займенниках

і прислівниках: Ніхто, ніякий,

Нічий, ніде, ніколи.2. Якщо слово без Ні Не

вживається: Нікчемний, нічліг,

Нікчема
1. Якщо вживається для заперечення

наявності предмета чи ознаки,А також у стійких сполученнях слів: Ні краплини, ні риба ні м’ясо.2.Якщо виступає в ролі повторювано

го сполучника: Ні собі, ні вам я спокою

Не дам

VСистематизація й узагальнення вивченого матеріалу Робота в парах,

Прочитайте речення. Випишіть словосполучення зі словами на виучувану орфограму, знімаючи скісні риски. Поясніть правопис Не Та Ні З різними частинами мови, користуючись у разі потреби опорною схемою.

1. Не/від ‘ємною частиною культури наших пращурів була народна

родинна педагогіка.

2. У народних традиціях, святах, іграх, декоративно-прикладному мистецтві, піснях, переказах, легендах, обрядовій поезії, при-слів ‘ях — Не/оціненний скарб педагогічної мудрості народу, згусток Віками накопичуваного досвіду виховання особистості.

3. Сповідь була традиційною для всіх членів родини; діти виспо-Відувалися й від душі жалкували про свої не/добрі вчинки, намагалися Звільнитися від поганих звичок, намірялися бути добрими, старанними, Слухняними.

4. Існували правила: триматися на певній відстані від не/мовляти, Не/зловживати надмірною увагою, похвальбою, бо все це може погірШити здоров Я Дитини та матері.

5. Воду з купелі не/мовляти виливали там, де люди не/ходять, або Під плодюче дерево, щоб злі люди не/походили по долі дитини.

6. Козацька система виховання, козацький вишкіл, що мали місце В Запорізькій Січі, поширювалися по Україні, ставали набутком усіх Молодих поколінь нашого народу, тож: не/було й не/має вищої оцінки Для нашої молоді, ніж: оцінка «козак».

7. Ні/хто ие/вбачав чогось не/звичайного, коли хтось із дітей босоніж узимку бігав у клуню по дрова або навіть через вулицю до діда, бо були одні чоботи на всіх, але й загартовані діти були змалечку.

8. Українська жінка-мати за своєю природою така, що, не/вва

жаючи на своє здоров ‘я, не/думаючи про себе, з народженням дитини

готова віддати їй усе й усю себе заради Ті здоров ‘я й щастя.

9. Коли дівчина виходила заміж:, то люди із села сходилися й дивилися

на придане 
Яка з неї рукодільниця. Це був не/абиякий, а надзвичайно

Відповідальний та урочистий звичай.

10. Наші пращури були переконані в тому, що розум, не/виплеканий Та не/окультурений духовно, міг стати причиною різних криз чи катаСтрофи, а тому вони спочатку плекали дух дитини.

11. Виставлений на покуті дідух — Високомистецький витвір, що свідчив про потребу українців бути не/просто споживачами, ай митцями, які примножують красу буття, людьми активної, творчої діяльності.

Вправа з ключем.

Запишіть у дві колонки слова та сполучення слів:

• у першу — ті, що пишуться з Не Та Ні Окремо;

• у другу — ті, що пишуться разом.

Поясніть правопис слів з Не. Визначте частини мови в словосполученнях.

Не/ріж, не/кричи, не/озорий степ, поки що не/легко, не/забаром, Не/добір, не/подбав, нами не/передбачене, не/зовсім, ні/про/що, не/заПеречне, ні/ким, не/мовбито, не/годен, не/кожен, ні/те ні/се, не/вроздріб, Не/благозвучне, не/досіл, тяжку не/волю, книжка не/прочитана, не/навиворіт, не/п ‘ять, не/дорід, не/нависть, не/впоперек; не/коротка, а довга; ні/з/чим, ні/чим, ні/коли, не/до вподоби.

Ключ: За останніми буквами в кожній фразі прочитайте прислів’я. («Живемо не батьками, помремо не людьми».)

Бесіда.

— Як ви розумієте смисл прислів’я, що вийшло в ключі?

— Чи згодні ви із цим твердженням?

Робота по варіантах.

Прочитайте текст. Укажіть, до якого стилю він належить. Свою думку обґрунтуйте. Дайте назву тексту. Які з раніше вивчених орфограм трапляються в ньому? Поясніть правопис слів з Не, Називаючи частини мови. Стисло перекажіть зміст тексту, будуючи речення так, щоб у них якомога частіше траплялися слова, які ілюструють орфограму «Правопис Не З різними частинами мови».

Варіанті

Сім ‘я — Святиня. Наші предки славили силу й міць, велич і красу Своєї родини, оспівували її високі моральні якості в піснях, прославляли В прислів’ях, приказках: «Свого роду не/цурайся», «Не/ма краще у світі, Якрідня», «Відродини йдежиттялюдини», «Без сім “іне/ма щастяна Землі». Сім’ю розглядали як святиню, а виховання дітей Як святий Обов ‘язок батьків.

Нашими предками дуже високо підносився союз чоловіка та жінКи, а також: виховання ними дітей. Шлюб між: дівчиною й парубком Укладався з метою створення родини, вважалося, що без дітей не/має йродина в повному значенні. Появу дітей розцінювали як великий дар Божий. Гармонія повної сім “і як найкращий вияв Божої благодаті та довершеності природи відображена в піснях, щедрівках: «Ясен місяць — Пан господар, красне сонце — Жона його, дрібні зірКи — То їх дітки». Дітей порівнювали з квітами: «Діти — наші квіти», з росою Божою: «Діти — То Божа роса».

Українці схвально ставилися до багатодітності. Переривання вагітності вважалося гріхом, а безплідність — Не/щастям і карою Божою. На вагітну жінку завжди дивилися з повагою, її вшановуваЛи. До нашого часу існує багато повір “їв, пов ‘язаних із поклонінням Жінці, яка готується стати матір ‘ю. Ось деякі з них, записані від старожилів українських селищ: майбутній матері не/можна ні/в/чому відмовляти; не/можна говорити не/правду; не/можна гніватися, сваритися, брати чуже, бо все це передається дитині; заборонялося під час ходи щось жувати, гризти, бо дитя буде

Не/нажерою, завжди кричатиме; не/можна бити ногами тварин; не/можна шити, вишивати, плести у свята тав не/ділю, щоб дитя Не/обкрутилося пуповиною.

Варіанти

Основне й перше, чого вчили дітей наші предки, — це любові Дитину намагалися виховувати так, щоб вона змалку доброзичливо ставилася до оточуючих. Тільки добра людина здатна робити людей щасливими. Якщо ж дитина з початку свого життя чує лише прокльони в родині, відчуває злість, то вона наповнюється почуттям не/нависті. Проявом любові та добра була пошана до батьків і старших. Виявом цього було звертання на «Ви» до батьків, до бабусі та дідуся. Діти слухалися, постійно зверталися за порадою, благословенням, виливали свої радість чи горе батькам, як ні/кому іншому, бо вони були найвищим і не/заперечним авторитетом. Наприклад, ні/хто з молодших не/мав права першим сісти за стіл. Як правило, це робив глава сім % потім усі інші.

Педагогіка народу пройнята духом істинної гуманності. Вона Не/визнає покарань, що принижують людську гідність, адже такі Покарання звільняють вихованця від докорів совісті, головної рушійНої сили самовиховання. Дитина не/буде більше розмірковувати над Не/гарним вчинком, над заподіяною шкодою, — у центрі її уваги буде Переживання самого покарання. Покарання застосовувалося, щоб виКликати в дитини гіркоту вини й сорому за поганий вчинок, прагнення Ні/коли більше не/повторювати цього. Воно здійснювалося через заУваження, осуд, докір, суворість у голосі, обмеження окремих прав. Рідко використовували наказ, погрозу. Однозначно засуджували фізичне Покарання дітей.

Не/зважаючи на всю різноманітність людського життя, сімейна Атмосфера справляє найбільший вплив на становлення характеру Людини. Не/залежно від своєї структури й традицій, сім’я є потужНим фактором впливу на життя людини.

VIПідсумок уроку

Рефлексія,

— Про що ми говорили на уроці?

— Чи було щось для вас складним?

— Правопис яких частин мовиз Не Та Ні Викликав у вас труднощі?

VIIДомашнє завдання

Для учнів із високим рівнем знань: Написати твір-роздум на тему «Живемо не батьками, помремо не людьми», використовуючи мовні звороти з орфограмою «Правопис Не Та Ні з Різними частинами мови».

Для учнів із достатнім рівнем знань: Сформулювати правила поведінки для молоді (не менше 12 пунктів), спираючись на розглянуті протягом уроку норми народної моралі, використовуючи мовні звороти з орфограмою «Правопис Не Та Ні З різними частинами мови».

Для учнів із середнім рівнем знань: Скласти словниковий диктант на 15—20 слів, що ілюстрували б орфограму «Правопис Не Та Ні З різними частинами мови», або 4 завдання тестового характеру.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.