РОЗВИТОК РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ X — XVII СТОЛІТЬ

Лихачов Дмитро Сергійович
 1. ВВЕДЕННЯ
  1. РОЗДІЛ 1. ДОДАВАННЯ ЛІТЕРАТУРИ
  2. ІСТОРИЧНІ УМОВИ ПОЯВИ ФЕОДАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ НА УСИ
  3. ЯВИЩА ЛІТЕРАТУРНОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ
  4. ДАВНЬОСЛОВ’ЯНСЬКА ЛІТЕРАТУРА — ПОСЕРЕДНИЦЯ Й СЛОВ’ЯНСЬКА «РЕЦЕНЗІЯ» (РЕДАКЦІЯ) ВІЗАНТІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
  5. ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ РИСИ В ДАВНЬОСЛОВ’ЯНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ — ПОСЕРЕДНИЦІ
  6. ПОЛОЖЕННЯ НАДНАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ Й ЛІТЕРАТУРИ — ПОСЕРЕДНИЦІ В ОКРЕМИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ КРАЇНАХ
  7. ЛІТЕРАТУРА Й ФОЛЬКЛО В X — XIII ВВ.
  8. ЖАНРИ Й ВИДИ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  9. СПІВВІДНОШЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ Й ОБРАЗОТВОРЧИХ МИСТЕЦТВ
  10. ЛІТЕРАТУРА Й ДІЙСНІСТЬ
 2. РОЗДІЛ 2. ПРЕДВОЗРОЖДЕНИЕ В ЛІТЕРАТУРІ РИСИ ПРЕДВОЗРОЖДЕНИЯ
  1. СПІЛКУВАННЯ З ВІЗАНТІЄЮ
  2. НОВИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ РУХ
  3. ВІДБИТТЯ ПРЕДВОЗРОЖДЕНЧЕСКИХ ЧОРТ В ИСИХАЗМЕ
  4. ПРЕДВОЗРОЖДЕНЧЕСКИЕ РИСИ В ЖИВОПИСІ
  5. ЄДНІСТЬ ПЕРЕД ВОЗРОЖДЕНЧЕСКОГО РУХУ В ПРАВОСЛАВНОГО ПІВДЕННО^ — СХОДУ ЄВРОПИ
  6. ЗВЕРТАННЯ ДО «СВОЄЇ АНТИЧНОСТІ»
  7. ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ АНАЛОГИ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОМУ ПРЕДВОЗРОЖДЕНИЮ
  8. КІНЕЦЬ УССКОГО ПРЕДВОЗРОЖДЕНИЯ
 3. РОЗДІЛ 3. ЛІТЕРАТУРА ПЕРІОДУ «ДРУГОГО МОНУМЕНТАЛИЗМА»
  1. РЕНЕСАНСНІ РИСИ ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ ДУМКИ
  2. РОЗВИТОК ВИМИСЛУ
  3. «ДРУГИЙ МОНУМЕНТАЛИЗМ» ОФІЦІЙНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 4. РОЗДІЛ 4. ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТІСНОГО ПОЧАТКУ В ЛІТЕРАТУРІ XVII В.
  1. ІСТОРИКО — ЛІТЕРАТУРНЕ ЗНАЧЕННЯ XVII СТОЛІТТЯ
  2. ЗМІНИ В ЖАНРОВІЙ СИСТЕМІ
  3. РІСТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО АВТОРСЬКОГО ПОЧАТКУ
  4. ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ДІЮЧИХ ОСІБ
  5. «ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПОБУТУ»
  6. ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРЯМОЇ МОВИ
  7. ЕМАНСИПАЦІЯ СЮЖЕТНОЇ ПОБУДОВИ
  8. РОЗШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТЕМАТИКИ
  9. СОЦІАЛЬНЕ РОЗШИРЕННЯ У ВІРШУВАННІ
 5. РОЗДІЛ 5. БАРОККО В РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ XVII В.
  1. «СТИЛЬ ЧАСУ»
  2. ВЕЛИКІ СТИЛІ Й СТИЛЬ БАРОККО
  3. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІНА «БАРОККО» ДО ЛІТЕРАТУРИ
  4. БАРОККО — «СТИЛЬ ЕПОХИ»?
  5. СОЦІАЛЬНО — ІДЕОЛОГІЧНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ БАРОККО
  6. ІСТОРИЧНА РОЛЬ РОСІЙСЬКОГО БАРОККО
 6. ВИСНОВОК

ВВЕДЕННЯ

У даній роботі я прагну дати деякі узагальнення для побудови майбутньої теоретичної історії російської літератури Х — XVII вв.

Термін «теоретична історія» може викликати заперечення. Можуть припустити, що всі інші історії літератур тим самим як би оголошуються «нетеоретичними». Тому мені потрібно визначити своє відношення до традиційних історій різних літератур.

Саме собою зрозуміло, що не може бути історії літератури без теоретичних узагальнень. Навіть сама відсутність узагальнень є в якімсь відношенні узагальнення — вираження свого відношення до літературного процесу. Узагальненням є й періодизація, і розташування матеріалу по главах, і віднесення добутків до того або іншого періоду або жанру, і послідовність розташування матеріалу, і самий відбір матеріалу (авторів, добутків та ін.), і багато чого іншого, без чого неможливі будь — які курси, підручники й історії літератур.

Однак виклад авторами свого розуміння процесу розвитку або просто плину літератури з’єднується в традиційних історіях літератур з переказом загальновідомого фактичного матеріалу, з повідомленням елементарних відомостей, що стосуються авторів і їхніх добутків. Таке з’єднання того й іншого потрібно в навчальних цілях, потрібно з метою популяризації літератури й літературознавства, потрібно для тих, хто хотів би поповнити свої знання, зрозуміти авторів і добутки в історичній перспективі. Традиційні історії літератури необхідні й завжди залишаться необхідними.

Ціль теоретичної історії інша. У читача передбачається деякий необхідний мінімум знань, відомостей і деяка начитаність у древній російській літературі. Досліджується лише характер процесу, його рушійні сили, причини виникнення тих або інших явищ, особливості історико — літературного руху даної країни порівняно з рухом інших літератур.

Всі сім століть древньої російської літератури довгий час представлялися в слабко розчленованому виді. Хронологія багатьох добутків не була встановлена, особливості окремих періодів не були виявлені. Тому дуже часто давньоруські літературні твори охотнее розглядалися в загальних курсах древньої російської літератури по жанрах, чим у хронологічному порядку.

Рішучий перехід до історичного розгляду древньої російської літератури став можливий тоді, коли успіхи у вивченні історії російського літописання дозволили уточнити не тільки датування літописів і літописних зводів, але й хронологію ув’язнених у них багатьох і багатьох літературних добутків. Історія літописання розставила виразні хронологічні віхи.

От чому ініціатива В. П. Адриановой — Перетц, що широко включила в історію російської літератури XI — XVII вв. російське літописання, виявилася дуже плідної для історичного розгляду всього великого семивекового літературного матеріалу. Перші томи тринадцатитомной «Історії російської літератури», випущені в 1940 — 1948 р., і їх своєрідний попередній конспект у першому томі підручника по історії російської літератури під загальною редакцією В. А. Десницького (М., 1941) (обоє ці видання одушевлялися теоретичною думкою В. П. Адриановой — Перетц) були, по суті, першими історіями російської літератури, у яких історичний принцип виявився проведений послідовно й глибоко.

Чому ж необхідно вертатися до питання про історичний зміст окремих епох в історії російської літератури X — XVII вв.?

Як це ні дивно, в історії російської літератури XI — XVII вв. ясніше з’являються перед нами відмінності друг від друга дрібних періодів, чим своєрідність і значення цілих епох.

Так, наприклад, відносно чітко виступають перед нами особливості XII першої чверті XIII в. порівняно з особливостями літератури Київської Русі — XI в.; особливості другої половини XVI в. порівняно з першої; особливості окремих десятиліть XVII в.

И т. буд. У цілому зрозумілий і зміст змін, що відбувалися в межах десятиліть і полувековий, але характер і зміст літературних явищ, властивим більшим періодам, виявлений набагато менш чітко, і значення цих періодів не уточнено. Не випадково, що у відношенні їх прийняті звичайно не літературні характеристики, а чисто історичні.

Підходи до визначення змін у межах десятиліть і в межах декількох століть принципово різні. У першому випадку на передній план виступає залежність історико — літературних змін від історичних подій, у другому — залежність літератури від особливостей історичного розвитку в цілому. Для визначення перших розходжень необхідне спостереження над одиничними явищами літератури, для визначення других — широкі узагальнення величезного матеріалу й підсумовування їх у характеристиках епох, заснованих значною мірою на почутті стилю — стилю епохи. Як би не були важкі визначення епох порівняно з визначенням коротких періодів, їх необхідно зробити навіть і для того, щоб з’ясувати історичний зміст змін на коротких дистанціях.

У даній роботі розглядається історико — літературний зміст чотирьох епох у їхньому цілому: епохи стилю монументального історизму ( X — XIII вв.), Предвозрождения ( XIV — XV вв.), епохи другого монументализма (XVI в.) і століття переходу до літератури нового часу (XVII в.).

Виділеної виявилася тільки проблема барокко. Чому? Це буде пояснено у відповідних главах, але вже зараз необхідно сказати, що, досліджуючи процес, не можна сліпо додержуватися цього процесу й розташовувати весь матеріал у строго хронологічному порядку. Іноді коріння нового явища йдуть глибоко в минуле, і тоді дослідник повинен вертатися назад. Набагато частіше явище, що яскраво виявилося в певний час, надалі залишається, як би «застряє» у літературі й продовжує в ній жити й перетерплювати різні зміни. Це пов’язане з тим, що історія культури є не тільки історія змін, але й історія нагромадження цінностей, що залишаються живими й діючими елементами культури в наступному розвитку. Так, наприклад, поезія Пушкіна — це не тільки явище тої епохи, у яку вона створювалася, завершення минулого, але і явище нашого часу, нашої культури. Те ж ми можемо сказати й про всі добутки древньої російської літератури — у тій мері, у якій вони читаються й беруть участь у культурному житті сучасності або є наслідком попереднього розвитку.

Явища культури не мають строгих хронологічних границь.

Побудова теоретичної історії російської літератури вимагає вдосконалення самої методики дослідження літератури як якогось макрооб’єкта. Вироблення цієї методики — справа майбутнього.

Для вивчення макрооб’єктів у фізику останнім часом створена статистична фізика. Як відомо, Норберт Вінер уважав статистичну фізику найбільш важливої з наук, більше важливої навіть, чим теорія відносності або квантова теорія.

Історія літератури, що повинна описати епохи й періоди, має справу з мільйонами фактів і явищ.

Вона звертається не до мікрооб’єктів, а до цілих ансамблів мікрооб’єктів. Вивчення історії окремих мікрооб’єктів і макрооб’єктів — по — різному. Щоб з’ясувати історію макрооб’єктів, треба пожертвувати детальністю інформації про історію кожного об’єкта окремо.

Подібно статистичній фізиці, теоретичне, «статистичне літературознавство» майбутнього повинне вирішувати завдання макрохарактеристики, минаючи занадто детальні описи. У теоретичній історії літератури повинна бути вироблена методика «наближених описів».

Література кожного періоду — це система окремих добутків із сильною взаємодією й із сильним впливом традиції. Це робить вивчення її як цілого особливо складної.

Методика «статистичного літературознавства» ще не створене (зрозуміло, «статистичне літературознавство» варто розуміти не в примітивному змісті простого використання в літературознавстві статистичних відомості й наближеному обчисленні), і тому в даній книзі поневоле доводиться мати справа з досить узагальненими явищами: давати характеристику тільки самих великих епох у розвитку російської літератури X — XVII вв.

Між древньою російською літературою й нової існує рішуче розходження в темпах і типі розвитку.

Давно вже була звернена увага на те, що середньовічні літератури розвиваються повільніше, ніж літератури нового часу. Одна із причин полягає в тому що письменники й читачі не прагнуть до нового як до такому.

Нове для них не є саме по собі деякою цінністю, як це типово для XIX і XX вв. Письменники й читатеди нового часу шукають новизни — новизни ідей, тим, способів вираження й т.д. Добуток нової літератури сприймається його читачами в часі. Для читача нового часу далеко не байдуже — коли створений добуток: у якому столітті й у якому році, при яких обставинах. Для читача сучасної нам, нової літератури цінність добутку зростає, якщо воно з’явилося тільки що, є новинкою. Це відношення, до новинок підтримується в новий час критикою, журналами й засобами сучасної швидкої інформації, а також модою.

Якщо дотримуватися розповсюдженого розподілу епох — на епохи звички й епохи моди, те Древня Русь безумовно належить до епох звички.

Справді, у середні століття історичне відношення до літератури відсутній: добуток існує саме по собі, незалежно від того, коли воно створено. Для середньовічного читача має по перевазі значення, чому присвячений добуток і ким воно створено: яке положення займав або займає автор у першу чергу, наскільки він авторитетний у церковному й державному відношенні. Тому всі добутки розташовуються як би на одній площині — старі й нові. «Сучасна література» для кожного часу в середні століття — це те, що читається зараз, старе й нове, перекладне й оригінальне. Тому відправною крапкою руху літератури вперед служать не тільки що що з’явилися, «останні» добутки, а вся сума літературних творів, що наличествуют у читацькому побуті. Література не йде вперед від самої себе — вона росте, як ростуть плоди, харчуючись соками всієї вже існуючої в читацькому побуті літератури. Нові редакції старих добутків беруть участь у цьому росту.

«Нерухомість» способів зображення відповідає вірі в нерухомість і незмінюваність миру. Створення нового свідчило б про недосконалість миру. Завдання автора полягає в тім, щоб виявити у світі вічне, незмінне. У казуальних зв’язках для середньовічного автора просвічує інший план, більше глибокий і що не змінюється. Художній метод нового часу, при якому автор прагне до наочності, конкретності й до індивідуального, вимагає відновлення художніх засобів, їх «індивідуалізації». метод, Що Абстрагує ж, середньовіччя, що прагне витягти загальне, забрати індивідуальн і конкретне, не вимагає відновлення й задовольняється загальним, колишнім завжди.

Прийнято говорити, що середньовічна література традиційна. Під традиційністю мають на увазі прихильність до старих форм і старих ідей. Але для середньовіччя, як я вже сказав, взагалі не існує «старого» і «нового». Тут справа в іншому: у прихильності середньовічної літератури до літературного етикету, до прагнення наділяти зміст у приличествующие даному змісту форми, своєрідна церемоніальність літератури.

От чому в середні століття рух уперед відбувається в надрах кожного жанру окремо. Жанр житій розвивається й разом, і окремо від жанру літописів, жанри ораторських добутків розвиваються й разом, і окремо від житій і т.д. Тому одні жанри випереджають розвиток інших, мають у своєму розвитку індивідуальні відмінності від інших.

Все це необхідно враховувати при розгляді історичного значення тих або інших літературних епох. Своєрідні не тільки результати розвитку, але й самі «закони розвитку», вони також розвиваються й міняються в міру зміни самої дійсності. Ні «вічних» правил і законів, по яких розвиток відбувається.

Тільки вивчаючи рух літератури, ми можемо зрозуміти і її національну своєрідність.

Національна своєрідність літератури складається не тільки в якихось постійних ознаках змісту й форми, що відрізняють її від інших національних літератур, у якихось незмінних ідеях, настроях, емоційному ладі або моральних якостях, що супроводжують всім добуткам цієї літератури.

Національний характер — це й особливості історичного шляху літератури, особливості її развивающегося взаємини з дійсністю, особливості мене[юще]гося положення літератури в суспільстві — її общест[вен]ний «позиції» і тої ролі, що вона грає в житті [ – – – і – ]дества. Отже, для визначення національного [сво]еобразия літератури важливі не тільки постійні, не[изм]еняемые моменти, її загальна характеристика як єдина[ – – – і – – – і – – – і]oro, але й самий характер розвитку, характер відносин, у які вступає література, — не тільки риси, властивій літературі як такий, але й положення її в культурі країни, її взаимоотношение з усіма іншими сферами людської діяльності. Відмінні риси історичного шляху літератури багато чого пояснюють у її національній своєрідності й самі є частиною цієї своєрідності.

Отже, риси національної своєрідності варто шукати в набагато більше широкому плані, чим це прийнято.

Звичайно риси національної своєрідності служать оцінюючими й « моментами, щозважують» літературу.

Але, виявляючи походження й пояснюючи риси своєрідностей, ми не можемо вже піддавати їхній відверненій оцінці.

Усяка риса має точний сенс у своєму походженні й у своїй функції, а тому не може служити матеріалом для абстрактного, відверненого судження про достоїнство літератури. Детермінованість цих рис виключає їх зі сфери загальних оцінок і відверненого моралізування.

Конкретні наукові оцінки в історії літератури неможливі там, де недостатньо виявлені походження, обумовленість і функції фактів, їхній зв’язок з іншим миром, де тією чи іншою мірою передбачаються индетерминированность, де факти абсолютизируются й вилучаються з історичного процесу й історичного пояснення.

Російська література — частина російської історії. Вона відбиває російську дійсність, але й становить одну з її найважливіших сторін. Без російської літератури неможливо уявити собі російську історію й, уже звичайно, російську культуру.

И от на що треба при цьому звернути особливу увагу. Людська історія єдина. Шлях кожного народу «у своєму ідеалі» подібний зі шляхами інших народів. Він підлеглий загальним законам розвитку людського суспільства. Це положення — одне із самих істотних завоювань марксизму.

Історик культури не може пройти повз струнку й просту концепцію закономірності розвитку світової культури, викладеної Н. И. Конрадом у його книзі «Захід і Схід»[1] і в статті «Про епоху Відродження»[2]. Згідно

{1} Конрад Н. И. Захід і Схід. М., 1966, Изд. 2 — е. М., 1972.

{2} Конрад Н. И. Про епоху Відродження // Література епохи Відродження й проблеми всесвітньої літератури. М., 1967.

цієї концепції, що міцно зв’язала розвиток світової культури із вченням про зміну історичних формацій, народи, що повністю пройшли через етапи рабовласницької формації й феодалізму, мали культуру своєї античності, що ставиться до рабовласницького періоду, культуру свого середньовіччя, пов’язану з феодалізмом, і епоху Відродження, що виникла з появою у феодальну епоху перших паростків капіталізму. Поява культур античності, середньовіччя й Відродження є, таким чином, не історичною випадковістю, а історичною закономірністю, явищем «нормального» розвитку народів. Істотно, що кожний із цих етапів культурного розвитку має свої великі культурні завоювання, і немає ніяких підстав нерівно розцінювати їх, принижувати одні й висувати значення інших. Віднесення тих або інших епох до Відродження не є актом їхньої оцінки.

От що, наприклад, пише Н. И. Конрад про культуру середньовіччя в Європі: «Марксистська історична наука показує, що перехід від рабовласницької формації до феодалізму в той історичний час мав глибоко прогресивне значення. Ця обставина змушує поставитися до «середніх століть» інакше, чим ставилися до них гуманісти. Відношення це було, як відомо, негативним. Гуманісти бачили в середніх століттях „время темряви й неуцтва”, з якого, як їм здавалося, могло вивести людство звертання до променистій „древности”. Ми ж не можемо не бачити в настанні „средних століть” крок уперед, а не назад. Парфенон, храми Эллоры й Аджанты — великі створення людського генія, але не менш великими створеннями людського генія є й Миланский собор, Альгамбра, храм Хорюдзи в Японії».

Ідея наявності Відродження в тій або іншій країні, у тім або іншому столітті висловлювалася в науці неодноразово.

Писали про Відродження в Грузії, Вірменії, Малій Азії, у південних і західних слов’ян, в угорців та ін.[1] Принципово важлива сторона концепції Н. И. Конрада, що чомусь не приймається в увагу його критиками, полягає в тому, що світове Відродження є лише частиною більше широкої картини світового історичного процесу, у якій займають своє місце світова античність і світове середньовіччя. Античність, середньовіччя й Відродження є єдиним ланцюгом культурних типів, зв’язаної не тільки зі зміною формацій, але й із законами розвитку культури, при яких Відродження наступає як звертання до античності, перекидаючи міст до стародавності через проміжний культурний тип — середньовіччя.

Зрозуміло, далеко не всі народи мали в себе кожний із трьох етапів у розвитку культури. Не всі народи пройшли, наприклад, через рабовласницьку формацію або через всі етапи феодалізму. Народами, які повністю пройшли через етапи рабовласницького ладу й феодалізму, Н. И. Конрад уважає греків, італійців, персів, індійців, китайців [2]. При цьому Н. И. Конрад затверджує, що навіть у цих народів культурні явища античності, середньовіччя й Відродження мають свої специфічні риси в кожному окремому випадку. Говорячи про китайське й середньоазіатське Відродження, Н. И. Конрад підкреслює: «Зрозуміло, у жодному разі не можна повністю ототожнювати всі ці явища. Якщо умовно йменувати їхній „возрождением”, то й „танское відродження”, і „среднеазиатское відродження” мають свої глибоко специфічні риси, що відрізняють їхній друг від друга й кожне з них від „европейского відродження”. Але чи вправі ми бачити тільки ці відмінності, не обертаючи уваги на подібності, тим більше що ці подібності лежать в історичній суті явищ?» [3].

Єдність світового розвитку культури виражається, зокрема, у тім, що народи у випадку пропуску в себе того або іншого «закономірного» етапу розвитку культури можуть прискорено проходити свій розвиток, використовуючи досвід сусідніх народів. При цьому, як пише Н. И. Конрад, має місце «як би „равнение” відстаючих (культур. — Д. Л.) на передові, а не механічне перенесення суспільних форм передової держави у відстаюче»[].

Звідси ясно, що тільки сумною неуважністю може бути викликане те, що пише про концепцію світового культурного розвитку Н. И. Конрада у своїй останній книзі В. Н. Лазарєв: «Нерідко термін „возрождение” уживається як рівнозначний терміну „расцвет”. Так ним користується у своїх дуже цікавих роботах Н. И. Конрад»[1].

Н. И. Конрад порушив питання «про форми й рівні епохи Відродження в окремих країнах»[2], про типологічні подібності й розходження окремих Відроджень, про положення кожного з Відроджень у світовому історичному процесі. Одне з найважливіших завдань цієї книги — посильна спроба відповісти на це питання для Росії, у якій Відродження тільки готувалося, але в силу ряду обставин не здійснився, приобретя тривалий і «розлитої» характер, перенесучи частину зі своїх проблем у літературу нового часу — XVIII століття, зокрема.

Отже, вивчаючи й виявляючи своєрідність російської літератури на всьому шляху її розвитку, необхідно не тільки порівнювати неї з іншими літературами, але й ураховувати існування «нормального» історичного розвитку країн і народів.

Для характеристики епохи має величезне значення характеристика пануючі в цю епоху стилю. Я розумію під пануючим стилем не тільки стиль мови, стиль в узколитературном або язиковому змісті, але й стиль у широкому мистецтвознавчому змісті цього слова. Коли ми говоримо про «стиль епохи», те поняття це містить у собі як вхідне й підлегле явище також і стиль літературний; літературний же стиль має не тільки у своєму складі стиль мови літератури, але й весь стиль відбиття миру: стиль опису людини, розуміння його внутрішніх і зовнішніх властивостей, його поводження, стиль відносини до суспільних явищ — їхнього бачення й близького цьому баченню відбиття в літературі дійсності, стиль розуміння природи й відносини до природи.

Але характеристика стилю в широкому змісті цього слова вимагає особливих засобів мистецтвознавчого опису, що не в’яжуться з типом міркувань і викладу, прийнятого в даній книзі. Це особливе завдання. Спроби її дозволу зроблені мною в іншій роботі — «Людин у літературі древньої Русі» [3]. До цієї книги я й відсилаю читача.

{1}«Конрад Н. И. Захід і Схід. С. 36. Изд. 2 — е. С. 32.

{2} Там же. С. 95. Изд. 2 — е. С. 82.

{3} Там же. С. 35. Изд. 2 — е. С. 31.

{1} Лазарєв В. Н. Російський середньовічний живопис. М., 1970.

{2} Конрад Н. И. ПРО6 епоху Відродження. С. 45.

{3} Лихачов Д. С. Людина в літературі древньої Русі. М.; Л., 1968. Изд. 2 — е. М., 1970. Див. також наст. изд. Т. 3.

Вертаюся до того, що було сказано мною на початку цього введення.

Перед радянським літературознавством коштує відповідальне завдання — створення теоретичної історії російської літератури Х — XVII вв., тісно пов’язаної з історико — літературним розвитком інших країн, і в першу чергу слов’янських. Тільки створення загальної історії слов’янських літератур їхнього найдавнішого періоду здатно визначити відмінності в характері й у розвитку кожної зі слов’янських літератур. Завдання створення такої теоретичної історії не може бути вирішена, якщо факти подібності й розходження в розвитку літератур будуть розглядатися у відриві від історії культур окремих народів і від їхньої історії в цілому ‘. Широкий історичний підхід, що враховує всі зміни в житті народів, зовсім необхідний у такого роду історії літератури. Дане дослідження у відомій мері прагне підготувати матеріал для створення теоретичної історії російської літератури Х — XVII вв., заснованої на обліку одночасних явищ в інших слов’янських країнах, хоча побудова такої теоретичної історії й не входить до безпосереднього завдання цієї роботи.

Окремі глави різнотипні по побудові. Перший і другий розділи стосуються загальних проблем побудови історії літератури й особливостей історичного шляху російської літератури її найдавнішого періоду, тому в них

велике місце займає наукова полеміка. Глава третя, присвячена XVI в., порівняно невеликий — розвиток у цей період загальмоване й порушене. Століття цей створює стиль значною мірою штучний. Глава ця носить у більшій мері описовий характер, чим попередні. Глави четвертому й п’ята присвячені XVII століттю. Це століття, що характеризується безліччю перехідних явищ (перехідних до нового часу). Він не піддається характеристиці під знаком єдиного великого стилю. Барокко — це вже не стиль епохи. Це один зі стилів і один з напрямків у російському мистецтві й літературі XVII в., однак напрямок барокко, може бути, найважливіше на стадії переходу до літератури нового часу. Звертання до барокко змусило мене обговорити в самій короткій і попередній формі характер розвитку стилів взагалі З інших явищ XVII в. я беру тільки одне — розвиток особистісного початку в літературі, — явище надзвичайно важливе у зв’язку із проблемою «загальмованого Відродження» — основного ключа до розуміння особливостей історико — літературного процесу Древньої Русі.

Невдачею епохи Відродження в російській літературі не були зняті самі проблеми Відродження. Вони повинні були бути однаково вирішені й вирішувалися в російській літературі — повільніше, але упорнее, болісніше й тому в більше гострій формі, длительнее, а тому різноманітніше й глибше. Проблема Відродження виявилася актуальної для російської літератури протягом декількох століть, а тема цінності людської особистості й гуманізму — темою типово національної й суспільно коштовної для всього її складний і великотрудний шляхи.

РОЗДІЛ 1. ДОДАВАННЯ ЛІТЕРАТУРИ

ІСТОРИЧНІ УМОВИ ПОЯВИ ФЕОДАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ НА УСИ

Як добре показав Б. Д. Греков — творець радянської концепції розвитку російської історії Х — XVII вв., — Русь, як і деякі інші народи Європи, минула рабовласницьку формацію (цей величезної важливості історичний факт не був дотепер досить осмислений істориками російської культури й істориками російської літератури, зокрема). Тому усь не знала античної стадії культури.

Безпосередньо від общинно — патріархальної формації східні слов’яни перейшли до феодалізму. Цей перехід відбувся незвичайно швидко на величезній території, населеної різними східнослов’янськими племенами й різними угро — фінськими народностями.

Відсутність тої або іншої стадії в історичному розвитку вимагає своєї «компенсації», заповнення. Допомога звичайно приходить від ідеології, від культури, що черпають при цих обставинах свої сили в досвіді сусідніх народів.

Поява літератури, і при цьому літератури для свого часу высокосовершенной, могло відбутися тільки завдяки культурній допомозі сусідніх країн — Візантії й Болгарії. При цьому варто підкреслити особливе значення культурного досвіду Болгарії.

егулярная писемність і література в Болгарії з’явилися на сторіччя раніше в подібних умовах: Болгарія також не знала в основному рабовласницькій формації й засвоїла культурний досвід тої ж Візантії. азумеется, я маю на увазі не територію Болгарії, де різні народи поміняли один одного й де рабовласницька формація існувала, а країну, населену болгарами, у яких рабства не було, як і на уси.

Болгарія зробила засвоєння візантійської культури в обставинах, близьких тим, які створилися потім на уси при засвоєнні нею візантійської й болгарської культури: усь одержала візантійський культурний досвід не тільки в його безпосередньому стані, але й в «адаптованому» Болгарією виді, пристосованому до потреб феодализирующегося суспільства, на стадії його переходу до феодалізму, безпосередньо до середньовіччя, минаючи рабовласницьку формацію, минаючи античність.

При цьому слід зазначити й ще одна обставина.

Середні століття наступили у Візантії, як і в Італії, значно раніше, ніж у слов’ян. Х століття у Візантії — це вік уже зрілого середньовіччя, століття цілком сформованої середньовічної культури. До цієї зрілої культури середньовіччя була залучена Болгарія, а потім безпосередньо від Візантії й через Болгарію, у її болгарському національному облич, — і усь.

азумеется, це прилучення уси до культури сформованого середньовіччя не могло бути повним, не могло зберегти той же високий рівень і ту ж глибину, що й у Візантії, але проте зрілість тої культури середньовіччя, що прийшла до нас на усь, зіграла свою роль. Сформовані, що точно визначилися форми культури легше впливають і легше засвоюються, чим форми початкові й ще що не кристалізувалися. Твердість і «ребра жорсткості» потрібні для переносу, впливи й проникнення.

ЯВИЩА ЛІТЕРАТУРНОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ

Взаємини літератур між собою звичайно розглядаються тільки в трьох відносинах: відносно спільності й споріднення походження, відносно впливу однієї літератури на іншу й відносно типологічних подібностей і розходжень між ними. Тим самим коло питань, що підлягають дослідженню, не тільки обмежений, але й досить неточно орієнтований.

Справді. Під спільністю походження й спорідненням літератур по більшій частині мають у видуобщность походження й споріднення не самих літератур, а народів, які ці літератури створили; під поняття ж «впливу», як це ми побачимо надалі, підводять часом всілякі явища. Що ж стосується традицій і типологічних подібностей, те й тут не вироблені ще основні поняття й не зроблене точна систематизація вхідних сюди явищ.

Зупинимося насамперед на питанні про впливи в середньовічних літературах. Взаємодія літератур — явище, властива всім щаблям їхнього розвитку.

У цій взаємодії визрівають своєрідні риси літератур, і в цій же взаємодії ці риси можуть поступово стиратися й відмирати.

азличные впливу однієї літератури на іншу — один із проявів життя літератур. Літератури живуть, взаємодіючи, і форми цієї взаємодії нескінченно різноманітні. При цьому типи взаємодії літератур є частиною їхньої структури: тої структури, у яку вони входять, і тої структури, що вони розвивають усередині самих себе

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.