23 - Шкільний Всесвіт

45. Квіт С. Трагічний оптимізм Дмитра Донцова // Слово і час. — 1993. — № 3. — С. 43.

295

46. Сварник Г. Чи існувала «празька школа» української літера­

тури? // Українські проблеми. — 1995. — № 2. — С. 94.

47. Сварник Г. Дмитро Донцов як редактор «Літературно- наукового вістника» (1922—1932 рр.) і «Вістника» (1932—1939 рр.) у Львові // Доповіді та повідомлення 2-ої Всеукр. наук.-теор. конф. «Українська періодика: історія і сучасність». — Львів—Житомир,

1994. — С. 154.

48. Баган О., Гузар З., Червак Б. Лицарі духу. Українські пись­менники-націоналісти — «вісниківці». — Дрогобич: Відродження, 1996.

49. Ільницький М. Критики і критерії. Літературно-критична думка в Західній Україні 20—30-х рр. ХХ ст. — Львів: ВНТЛ, 1998.

50. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. — К.: Либідь, 1999.

51. Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ—ХХ ст.: соціально-політичний портрет. — К.: Либідь, 1993.

52. Касьянов Г. До питання про ідеологію Організації Українсь­ких Націоналістів (ОУН). Аналітичний огляд. — К.: НАН України, Інститут історії України, 2003.

296

УДК 303.4 + 929(475 + 436) Віктор Тимченко