10.1. Прочитайте речення, дотримуючись правильної інтонації — Використовуючи знання, здобуті раніше, визначте, які з поданих речень є простими, а які — складними. Вкажіть, за допомогою чого з’єднані між собою прості речення, що входять до складного. Зверніть увагу на інтонацію складного речення. Чи мають інтокацію кінця прості речення, що входять до складного?

Звірте свої думки з поданим після вправи матеріалом.

*

I. Дихає осінь, дихає світ густий, машини дихають по кісточки у листі (/. Драч).

2. День стояв сірий, глухий, важкі темно-сизі хмари висіли низько над землею.

3. Сашко стояв посеред двору, перед ним у пожухлій траві біліли дві стежки (3 Те. Ю. Мушкетика).

4. Відчував тихий колисковий смуток, жовтий, як осіннє листя, і сірий, як цей дощ (В. Шевчук).

5. Осінній лист впаде мені до ніг, прозорий звук замре на видноколі (Л. Скирда). 6. Ти кров свою загубиш до краплини, але землі ції не віддаси! (А. Малишко).

7. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі? (П. Тичина).

II. Визначте види речень за метою висловлювання.

Складними називаються речення, утворені з двох чи кількох простих речень, об’єднаних в одне ціле за змістом та інтонацією.

Залежно від способу поєднання простих речень у складному розрізняють такі основні види складних речень:

А) складні сполучникові речення; б) складні безсполучникові речення.

Прості реченая в складному втрачають інтонаційну завершеність, тобто інтонацію кінця має не кожне просте речення, а все складне в цілому.

Наприклад:

Вечоріло,/ і тіні від висот уже закривали міжгір’я (О. Гончар).

У реченні відбувається підвищення тону в кінці першого простого речення, далі робиться пауза і йде пониження тону на останньому слові, що означає інтонаційну завершеність складного речення.

Як і прості речення, складні речення за метою висловлювання поділяються на розповідні, питальні і спонукальні.

Ж 17.1. Пригадайте, на які групи поділяються сполучники.

II. Прочитайте.

Випишіть речення в такій послідовності:

а) складні речення із сурядними сполучниками;

б) з підрядними сполучниками;

в) без сполучників.

Вкажіть, У Яких складних речепнях прості речення, котрі входять до складного, можуть бути рівноправними, а в яких від одного до іншого простого речення, що входить до складного, можна поставити питання. Звірте свої міркування з поданими відомостями.

1. Копай всередині себе криницю для тієї води, яка зросить і твою оселю, і сусідську (Г. Сковорода).

2. Повітряні замки легко будувати, але в них жити неможливо (В. Нанівець).

3. Лечу, лечу, а вітер віє; передо мною сніг біліє, кругом бори та болота, туман, туман, і пустота (Т. Шевченко).

4. Вночі (не) сподівано знявся північний вітер, небо скоро затяглося хмарами (В. Собко).

5. Закінчується квітень, а теплом ще Й (не) пахло (Ю. Збанацький).

6. Наступили ті осі..ні, тихі та смутні дні, коли сонце світить і (не) гріє (С. Васильченко).

Ш. Розкрийте дужки, на місці крапок поставте потрібні букви. Поясніть орфограми в цих словах.

Складні сполучникові речення поділяють на дві групи:

1) складні речення з сурядними сполучниками (складносурядні речення). Ці складні речення утворюються з кількох простих, рівноправних, незалежних одне від одного речень, тобто з’єднаних сурядним зв’язком, схожим на зв’язок між однорідними членами речення;

2) складні речення з підрядними сполучниками і сполучними словами (складнопідрядні речення). У цих складних реченнях одне просте залежить від іншого і пов’язане з ним підрядним зв’язком.

18. Розгляньте таблицю «Складні речення*. Дайте відповіді на запитання.

1. На які дві групи поділяються складні речення?

2. Назвіть види сполучникових складних речень. Чим вони різняться між собою?

3. Як пов’язані між собою прості речення, що входять у складносурядне речення? Наведіть приклади.

4. Як пов’язані між собою прості речення, що входять у складнопідрядне речення? Наведіть приклади.

5. За допомогою чого пов’язані прості речення в

складних безсполучникових?

19. І. Прочитайте, дотримуючись правильної інтонації. Спишіть речення в такій послідовності: а) складносурядні речення; б) складнопідрядні речення. Виділіть у них граматичні основи. Вкажіть на сполучники та сполучні слова, за допомогою яких пов’язані прості речення в складному.

1. Двері тихо Скрипнули Й розчинилися, хоч він і не штовхнув їх. 2. За ними виднівся Вузький Коридор, що

Повертав ліворуч (З те. Ю. Мушкетика). 3. Час відчуває лиш той, хто Вітчизні дає безіменне Безсмертя Своє (Д. Павличко). 4. Було тихо, і сонце мирно лежало на водяних галявинах (О. Гончар). 5. Ще синій лист Не зеленів, Але квіток приріст уже підняв і розрізнив торішній злеглий лист (П. Тичина). 6. Чи то настане нічка темна, чи то веселий день шумить (Л. Глібов).

II. Пригадайте, які ви знаєте односкладні речення. Знайдіть їх серед простих, що входять до складного, І підкресліть хвилястою ЛІНІЄЮ.

III. Поясніть орфограми у виділених словах.

20.1 варіант. Випишіть Із творів художньої літератури по два складних речення з сурядними І підрядними сполучниками та два складних безсполучникових речення. Виділіть у них граматичні основи. Вкажіть на засоби зв’язку простих речень у складному.

II варіант. Прислухайтеся до мовлення однокласників на перерві, до мовлення дикторів телебачення та радіо. Які види речень переважають у їхніх висловлюваннях? Зробіть висновок про частоту вжиіаності в мовленні простих і складних речень у різних ситуаціях спілкування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.