23 - Шкільний Всесвіт

Проаналізовано праці брата видатного українського історика М. С. Грушевського

Олександра Сергійовича Грушевського (1877-1943 ?), присвячені життєвому шляху та діяльності видатних українських вчених ХІХ ст. М. Максимовича, М. Костомарова, О. Русова, М. Маркевича, Г. Павлуцького. Показано, зокрема, що доробок О. С. Грушевського в царині вітчизняної біографіки становить знач­ ний джерельний та історіографічний інтерес для вивчення багатьох аспектів культурно-просвітницького розвитку України. Дослідження важливе також для вивчення творчої спадщини О. С. Грушевського, чиє ім’я та діяльність замов­

чувалися впродовж багатьох десятиліть.

ТЬе — июгкз Ьу Оіехашіг 8ег§іуоуусЬ СгизЬеузку (1877-1943?), а ЬгоіЬег оі 1;Ье ои*з1;ап