1.   Прочитайте.   Витлумачте  лексичне  значення   виділених  слів. Поясніть пов’язаність мови та мовлення.

Мова — засіб інтелектуального освоєння світу. Мова дістає відображення в мовленні — без нього вона не може існувати, здійснювати комунікативну функцію. Проте мовлення, а відтак і комунікативна діяльність неможливі без мови.

Мовлення завжди індивідуальне. Хоча люди й користуються однією мовою, їхнє мовлення, залежно від віку, освіти, професії, середовища, у якому вони живуть, різниться особливим добором слів, манерою будувати речення тощо. Ще давньогрецький філософ Сократ сказав: «Заговори, щоб я тебе побачив», указуючи тим самим на велике значення мовлення в характеристиці людини.

За А. Корж. Поясніть значення вислову інтелектуальне освоєння світу. Які функції мови ви знаєте? Звіртеся з таблицею «Функції мови»,  поданою в «Довідковому бюро».

Розкрийте значення терміна кому¬нікативна діяльність. Чи синоніміч¬ні терміни комунікативна діяльність та спілкування? Поясніть.

♦          Які ви знаєте види мовленнєвої діяльності?

Роздивіться репродукцію картини Л. Майданець і поясніть її назву.

♦          Чи можна вважати мистецтво за¬

собом інтелектуального освоєння світу

формою міжкультурного спілкування?

Поясніть на конкретних прикладах.

Леся МАЙДАНЕЦЬ.

Українське сонце

Спілкування — це передавання певної інформації, обмін нею між людьми.

Процес спілкування являє собою різні види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо. Форми спілкування бувають різні: полілог (групова розмова), діалог (розмова двох людей), монолог (наявність співрозмовника не обов’язкова). Отже, мовлення — це діяльність, пов’язана з функціонуванням мови, це спілкування засобами мови, тобто через посередництво мовних одиниць. Мова і мовлення нерозривні.

Розмежовують поняття загальнонародна мова і літера¬турна мова.

Загальнонародна мова — це сукупність слів, граматичних форм, особливостей вимови й наголошення, що їх викорис¬товують люди, для яких українська мова є рідною. Загальнонародна мова охоплює діалекти, просторіччя, професійну лексику, жаргони тощо.

Вищою формою загальнонародної мови є літературна мова.

Літературна мова — відшліфована форма загальнона¬родної мови, що постає на основі її писемної форми і в усному та писемному виявах обслуговує життя нації: державну діяльність, законодавство, науку, культуру, художню літературу, театр, засоби масової інформації. Сучасна українська літературна мова опрацьовується науковцями, письменниками та іншими діячами культури і науки.

Шанобливе та дбайливе ставлення до літературної мови є ознакою патріотизму й високої духовності.

2. Прочитайте. Укажіть навмисно наведені в уривку лексичні помилки. Виправте їх.

На обличчі дівчини скидалася судомна хвилька, коли з гомону завсідників кав’ярні виривалися й долинали окремі вигуки:

—        Слідуючий рік.

—        Хватить!

—        Привлікати інвестиції, найблагоприємніші часи.

—        Любий випадок, люба перевірка.

—        Приведу приклад.

—        Я рахую, що це правильно.

—        Знаєш, часом мені здається, — сказала дівчина, — що в мене все — і душа, і тіло пробиті цвяхами отаких висловів. Такими цвяхами терористи начиняють заряди. Для більшого ефекту.

— Розумію. Може, мені «хватить» глузду, щоб сказане мною могло «видержати» «любу» перевірку, нічого не «насаджало» й не «наносило шкоди»?

За А. Морозом.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Поспостерігайте за своїм мовленням і ^^ мовленням ваших однокласників. Які помилки в ньому найпоширеніші? Як ставитеся до мовленнєвих помилок ви? Ваші однокласники? Батьки? У чому це виявляється?

Розкрийте значення вислову «У душ красивих і красива мова, убогість мови — це убогість духу!» (В. Іващенко). Чи згодні ви зі словами поета? Поясніть.

Наскільки важливо володіти літературною мовою? Назвіть професії, у представників яких мовлення має бути бездоганним. Пригадайте твори художньої літератури про українську мову. З чим порівнюють її митці? Доберіть і запишіть власні порівняння. |^| Роздивіться репродукції картин Т. Пати, М. Приймаченко та Б. Єрьо-^Щ міна, на яких зображена калина, і поясніть вислів «наша мова калино¬ва». Спробуйте створити візуальні образи літературної та загальнонародної української мови.

Тетяна ПАТА.

Зозуля на калині

 Марія ПРИЙМАЧЕНКО.

Калиновий гай

3. Уважно прочитайте поданий нижче теоретичний матеріал. Поясніть відмінність між поняттями «культура мови» та «культура мовлення».

Важливим поняттям мовознавства є варіативність.

Варіанти — це паралельні форми існування мовних одиниць. Серед мовних варіантів виділяють: варіанти звука ([в]/[в’]), фонетичні варіанти слова (ще/іще, внести/унести, Дніпро/Дніпр), словотвірні  варіанти  слова  (виноградовий/виноградний, вовчиця/вовчиха), варіанти морфеми (пре¬фікси з-/зі-/із-), варіанти словоспо¬лучення (Шевченкові думи/Думи Шевченка; переступити поріг/через поріг) і речення (Посадили деревце./ Посаджено деревце.); варіанти фра¬зеологізмів (самі/одні кістки та шкіра; підрізати/обламати крила; як/мов/наче/ніби ошпарений).

Борис ЄРЬОМІН.

Мамин рушник

Мовна норма (від лат. norma — правило, взірець) — мовний варіант у сфері вимови, слововживання, сло¬возміни, який закріплений практи¬кою і рекомендований до вживання як обов’язковий. Порушення мовних норм утруднює спілкування.

Саме з поняттям мовної норми нерозривно пов’язана літературна мова. Адже літературна мова — це унормована та відшліфована форма загальнонаціональної мови.

Мовне правило — це наукове осмислення, визначення, формулю¬вання мовної норми. Саме норми літературної мови є підґрунтям правил, якими користуються в усному і писемному мовленні.

Нормативність мови, її відповідність тим вимогам, які ставлять перед мовою в суспільстві, вивчає розділ мовознавчої науки «Культура мови». У цьому розділі розглядають питання мовних норм і доцільності вживання мовних засобів залежно від мети й умов спілкування.

Інше значення терміна культура мови — уміння правильно говорити й писати, добирати мовні засоби відповідно до мети й обставин спілкування, грамотно, логічно, точно й виразно передавати засобами мови свої думки, почуття й переживання. Мові високої культури властиві багатство словника, різноманітність граматичних форм і синтаксичних конструкцій, логічна стрункість та виразність.

Таким чином, розрізняють мовлення правильне (таке, що відповідає мовним нормам) і мовлення комунікативно доцільне (скероване на максимальне досягнення мети спілкування).

Культура мовлення — це система вимог щодо вживання мови в мовленнєвій діяльності — усній і писемній. Належний рівень культури мовлення засвідчує розвинений інтелект та високу загальну культуру особистості. Культура мовлення забезпечує високий рівень спілкування, ушляхетнює стосунки між людьми, сприяє підвищенню загальної культури особистості та суспільства в цілому. Плекати культуру мовлення — обов’язок кожного.

Отже, літературна мова — це оброблена, унормована форма загальнонародної мови, яка відзначається високим рівнем норма¬тивності. Саме унормованістю літературна мова протиставляється іншим різновидам національної мови: діалектам, жаргонам, просторіччю. У писемному та усному різновидах вона обслуговує культурне життя народу.

Українська літературна мова постійно розвивається й збагачуєть¬ся. Цей процес супроводжуваний усталенням, шліфуванням обов’язкових для всіх мовців літературних норм.

З підручника. Поясніть, які особливості мовлення вивчає стилістика, а які — культура мовлення.

4. Перепишіть речення.

1. Мовна культура — це живодайний корінь культури розумової, високої справжньої інтелектуальності (В. Сухомлинський). 2. Мова людини — своєрiдний лакмусовий папiрець, який виявляє рiвень її загальної культури, освiченостi, внутрiшньої iнтелiгентностi. Плекання високої культури мови — це свiдчення нашої любовi i прив’язаностi до рiдного слова, поваги до свого народу (З довідника).

3.         Норми української літературної мови, створені на народній

основі, дала поезія Шевченка. Він відібрав із загальнонародної мови

все найбільш істотне і яскраве і розкрив у своїй творчості багатство,

гнучкість, красу і милозвучність українського слова (З підручника).

4.         Яке то щастя — мати мову, якою створено «Кобзар»! Оту святу,

многовікову — наш найдорожчий Божий дар! (В. Квітневий).

♦          Позначте в словах орфограми. За потреби зверніться до поданого в

«Довідковому бюро» переліку орфограм. Чи можна сказати, що написання

слів відповідає орфографічним нормам української літературної мови?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.