23 - Шкільний Всесвіт

Згаданий Василь Йосипович Танський — це Василь Йоси-пович-старший (близько 1746-1811) [5, с. 4,5]5, син Йосипа Антоновича (близько 1706-близько 1788), капітана, та Ганни Андріївни Дуніної-Борковської, правнук відомого козацького діяча Семена Палія. Він був у військовій службі з 1766 по 1772 рр., звільнений у чині підпоручника. Володів землями та селянами, зокрема, Городнянського намісництва у Горську з хуторами (430 душ) і Новгород-Сіверського в с. Лобках (230 душ). Ці маєтки він отримав у спадок від свого дядька, бунчу­кового товариша Івана Івановича Борозни (? -1793) [2, с. 36], що помер бездітним [2, т. 1, с. 72]в. Які саме родинні зв’язки

5 Роки життя та смерті Дмитра Михайловича не вказано, дату смерті Василя

Йосиповича-старшого зазначено лише приблизно – до 1817 р.

6 Василь Осипович Танський помилково названий Туманським.

91

Були між ними, із опублікованих джерел не встановлюється.

Опрацювання записів на Місяцеслові дало змогу встановити імена 15-х представників роду Борозн, відомостей про яких не знайдено нами у генеалогічній літературі, зокрема, в довіднику В. Л. Модзалевського (в наступному списку — див.: Додаток А. — №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27). Окрім того, запропоновані нами до публікації маргіналії дають можли­вість доповнити генеалогію цього роду датами народження, сме­рті, окремими біографічними відомостями про 27 осіб, які жили наприкінці ХУПІ-у першій половині XIX ст.

Маємо надію, що подана нами інформація сприятиме пода­льшій активізації дослідження генеалогії українських козаць­ко-старшинських родів, зокрема й із урахуванням матеріалів маргіналій та провенцієнцій стародруків. А водночас — розви­ткові окремого напрямку вивчення стародруків як комплекс­них історико-культурних пам’яток, у тому числі й джерел іс­торичної, біографічної та генеалогічної інформації.

1. Молитвослов со Псалтирем. — К.: Друкарня Печерської лаври, 1742. — [1], 6, 154, 2, 478 арк.

2. Модзалевскій В.Л. Малороссійскій родословникъ. — К., 1908-1914. — Тт. 1-4.

3. Лазаревский АА. Люди старой Малороссии. 15. Бороздны // Киевская старина. — 1887. — № 6-7. — С. 384.

4. Києво-Могилянська академія в іменах: Енц. Видання. — К., 2001. — С. 83.

5. Модзалевскій ВЛ. Малороссійскій родословникъ / Ред. Кол. В. В.Кривошеятаіє.;Упор. С.В. Шурляков.-К., 1996. — Т. 5. — Вип. 1.