Пригадайте, які ви знаєте основні одиниці мови. Назвіть їх. Що вивчає лексикологія? Встановіть різницю між лексикою і лексикологією. За потреби скористайтесь тлумачним словником і таблицею на с. 263—264.

II. Прочитайте. Розкажіть, яка роль відводиться слову

серед інших мовних одиниць.

Слово — найтонше доторкання до серця; воно може стати і ніжною запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру в добро, і гострим ножем, і розжареним залізом, і брудом… Мудре і добре слово дає радість, нерозумне і зле, необдумане і нетактовне — приносить біду. Словом можна вбити й оживити, поранити й вилікувати, посіяти тривогу й безнадію і одухотворити, розсіяти сумнів і засмутити, викликати посмішку і сльози, породити віру в людину і зародити зневіру, надихнути на працю і скувати сили душі… (За В. Сухо-млшіським).

III. Випишіть з тексту слова з переносним значенням.

З якою метою вживає їх автор? Як ви розумієте поняття

Пряме І Переносне ^начення словаї У яких ще розділах мо

вознавчої науки, крім лексикології, вивчається слово?

326. І. Знайдіть у реченнях неточності у виборі слів. Внесіть необхідні правки і запишіть. Скористайтесь довідкою.

1. Учні продивилися деякі помилки, допущені ПІД час контрольної роботи. 2. У нашій школі проводяться дуже цікаві міроприємства. 3. Запяття з громадянської оборони пройшли успішно. 4. В кімнаті було багато музикальних інструментів. 5. Дружніми зусиллями здолали ми всі перешкоди. 6. Зима цього року була

Поміркована: були невеликі снігопади, а лютих морозів майже не було.

Довідки.

Цивільний — який не належить до війська, по стосується військових справ; Дружній — приязний, народжений дружбою; Дружний — одностайний, той, що має спільні інтереси з Іншими; Поміркований — який дотримується не крайніх позицій, схильний до компромісу; Помірний — середній між жарким і холодним (про клімат).

И. Розкрийте значення прислів’їв.

I. Меле таке, що й купи не держиться. 2. Не тямить

голова, що язик меле.

327. І. Поясніть лексичне значення слів Розвиднюється, безодня, прибережний, дзеркало, віддалятися.

II. Складіть з поданими словами речення і поясніть, як

змінюється значення слова залежно від словесного оточення.

328.1. Спишіть текст. Підкресліть багатозначні слова. Як можна визначити значення багатозначного слова? Чому багатозначність слів не заважає взаєморозумінню між людьми? Складіть речення з багатозпачннм словом у кожному його значенні.

Франко ніколи ие сідав до писання із пером у руці. Коли думка визрівала, він, ідучи вулицею чи ходячи по кімнаті, висвистував собі наперед всілякі строфічні мелодії, щоб знайти відповідну форму. Знайшовши, вкладав у неї слова, мугикаючи так довго, поки не одержував цілої строфи І поки не починала вона, як сказав сам поет, співати. Відтак добирав кращих рим. Коли з цим закінчував, брав папір і списував готове, строфу за строфою.

За тиждень чи два повертався до списаного і аж тоді правив твір. Часто творив під впливом народних мелодій (В. Шевчук).

П. Чи є у тексті професійні слова? Назвіть їх.

329. І. Прочитайте і спишіть. Порівняйте значення виділених слів і вкажіть, чи відносяться вони до явища багатозначності, чи до омонімів. Поясніть різницю між багатозначними словами і омонімами.

Новий Тур — кремезний Тур; Біле Полотно — залізничне Полотно; Довгий Ніс — ніс Судна; Срібна

Підставка — Срібний Іній; повільний Мул — густий Мул; крутий Берег — Крутий Окріп; Гострий Кут — Гострий Соус; нові Кадри — відзняті Кадри.

II. Перевірте свої міркування за поданими нижче. ПІ. Складіть І запишіть речення з першими двома парами сл оносполучен ь.

С> Міркуйте!

Слово Полотно Багатозначне, оскільки воно називає різні предмети, які в чомусь подібні, а слово Тур — омонім, бо воно пазнває слова, зовсім різні за значенням і утворені внаслідок випадкового збігу звучання.

330. І. Складіть речення на кожне із значень наведених слів. Доведіть, що ці слова багатозначні.

Палітра — 1. Чотирикутна або овальна дощечка, на якій живописець розтирає фарби. 2. Сукупність виражальних засобів у творчості письменника, композитора і т — ін. Золотий — 1. Зроблений Із золота. 2. Який своїм кольором нагадує золото. 3. Шитий нитками з позолотою. 4. Дуже цінний. Сезон — 1. Одна з чотирьох пір року. 2. Частина року, найбільш придатна для яких’небудь робіт, відпочинку тощо. Середина — 1. Місце, однаково віддалене від кінців, країв чого-небудь. 2. Внутрішня частина чого-небудь. Довгий — 1. Тривалий, довгочасний. 2. Який має велику довжину.

II. Використовуючи різні способи тлумачення значень слів, усно визначте, яке лексичне значення мають подані слова.

Бриніти, дискусія, оманливий, іронізувати, недоброзичливість, перспектива, зухвальство, фінал, не-очікуваний, зафіксувати, контрактовий, фаховий, феномен, договір, приятель, цінувати, осока, делікатний.

331- Пригадайте, що ви знаєте про однозначні слова. Наведіть п’ять прикладів таких слів І складіть з ними речення.

У якому стилі мовлення однозначні слова часто називають словами-термінами? Наведіть кілька прикладів таких слів.

Прочитайте. Визначте стиль мовлення тексту. Спишіть, підкресліть слова, вжиті в переносному значенні. Поясніть, як і на основі яких прямих значень утворилися переносні значення. Чи с зв’язок між стилем мовлення і вживанням слів у переносному значенні?

З моря джигітували солоні вітри. Мчались степом і зникали в Закаспії.

…Північний Кавказ… Над станицею мовчали недосяжні голубі верхів’я. Дрижали зорі й сполохано перебігали до небокраю, до гірського масиву.

Іще проходив невідомий синій листопад. Плентався по садках, по городах, заходив під стріхи й відходив за вітрами, такий же невідомий, повідгаданий, мовчазний (М. Хвильовий).

333. І. Поясніть, чому виникають омоніми в мові.

Складіть речення з поданими омонімами.

Стан, байка, балка, кадри, ключ, бал.

П. За потреби зверніться до тлумачного словника. Поясніть, чому значення багатозначного слова подається в одній словниковій статті під номерами 1, 2. З і т. д., а лексичне значення омоніма подається у різних словникових статтях.

334. І. Пригадайте, з якою метою використовуються в

мові синоніми. Спишіть речення, добираючи з дужок

потрібне слово. Пояспіть свій вибір. Позначте серед слів, що

в дужках, запозичені. Як ви думаєте, чи завжди доцільно

вживати запозичені слова?

I. Виступаючі критикували (дефекти, недоліки) в роботі шкільного ансамблю. 2. Вчених цікавили (експерименти, досліди) з ґрунтами, які проводила наша лабораторія. 3. Господарство виявилося (вигідним, доцільним, рентабельним, прибутковим). 4. Друзі просили не (прискорювати, форсувати) важливої справи. 5. Пацієнт поставився до слів лікаря з цілковитою (апатія, байдужість). 6. Стародавні єгиптяни (споруджувати, будувати, воздвигати) величні піраміди. 7. У кінці року фермерське господарство дало прибутку 20 (проценти, відсотки).

II. Які синоніми розрізняються відтінками у лексичному значенні, а які — емоційним забарвленням?

Зверніть увагу!

Синоніми — це не тотожні вислови, а тільки близькозначні слова. І якими близькими попи б не були, у їхніх значеннях завжди є різниця. Цю відмінність між синонімами треба відчувати, щоб вживати слова доречно.

335. Прочитайте уривок з учнівського твору. Відредагуй

те, усуваючи невиправдані повтори слів, замініть їх синоні

мами, займенниками, словами з переносним значенням або

переконструюйте речення. Запишіть.

Тихо в осінньому саду. Дерева-велетні сплели свої верхівки, і соние ледь проникає через їхнє пишне пожовкле листя. У саду тихо, лише з тихим шелестом повільно падає листя. Листя падає не відразу, трошки покружляє в загальному хороводі, а потім тихо опускається вниз. Листя всюди: на доріжках алей, на землі, на лавочках. Яскраво-червоне, жовте, зелене листя застеляє все навколо, і нога ступає по ньому, як по м’якому килиму.

336. Згадайте, який день у минулому році був для вас найщасливішим, і розкажіть про нього. Розповідь запишіть спочатку в чорновому варіанті. Потім, уважно прочитавши, постарайтеся вдосконалити написане: уточніть та увиразніть деякі вислови, ліквідуйте невиправдані повтори слів, передайте свої емоції та почуття.

337. Пригадайте, яку роль відіграють антоніми у мовленні.

I варіант. Доберіть п’ять прислів’їв чи приказок, у яких

були б антоніми, і запишіть.

II варіант. Доберіть пари антонімів, які могли б бути ви

користані для характеристики (з протиставленням) двох

дійових осіб прочитаного вами твору.

338. Доберіть антоніми до виділених слів і запишіть їх

після цих слів у дужках.

Початок Занять, Хмарний День, Прогресивні Ідеї, Сніжна Зима, У першу Чергу, Холодний Ранок, стає Темно. сміливий Вчинок, справжнє Щастя, тепла Розмова, М’яке Ліжко, Бурхлива Реакція, Поступово Зникати.

339.1. Випишіть з наведених речень по кілька: а) загальновживаних слів, б) діалектизмів, в) професійних слів, г) застарілих слів, ґ) авторських неологізмів, д) запозичених слів.

1. А Вкраїни ж мова — мов те сонце дзвінкотюче, мов те золото котюче, вся і давність, і обнова українська мова {П. Тичина). 2. Військові клейноди запорожців складалися з булави, бунчука, корогви, печаті й котлів, або литаврів (А. Кащенко). 3. Збори робітників шлюзу відбу-

Валися теплого надвечір’я, неподалік порталів — люди розмістилися на горі, мов у амфітеатрі (С. Плачинда).

4. А ти, всевидящеє око! Чи ти дивилося звисока, як сотнями в кайданах гнали в Сибір невольників святих?

5. Возвеличу малих отих рабів німих! Я на сторожі коло їх поставлю слово (З Те. Т. Шевченка).

II. Прочитайте подані запозичені слона і поясніть, як ви

розумієте їхпі лексичні значення. З виділеними словами

запишіть по одному словосполученню.

Гіпотеза, Демократія, Журі, Каламбур, Комп’ютер, Меморіал, нотаріус, Прем’єра, Реліквія, титан, Увертюра, Фейєрверк, цейтнот, експерт, анестезія, Етикет.

III. Що ви розумієте під активною і пасивною лексикою?

Звірте свої думки З Поданими теоретичними відомостями,

З плином часу окремі слова нашої мови поволі втрачають своє значення, рідше використовуються, стають застарілими. А інші, навпаки, з’являються в мові. Нові слова, які не стали загальновживаними, — неологізми. Застарілі слова і неологізми становлять пасивну лексику нашої мови. Активна лексика — усі слова, які повсякденно вживаються у різних формах і стилях мовлення.

340. І. Прочитайте. Визначте значення фразеологічних зворотів, дібравши до них слова-синоніми.

З легкої руки, ламати голову, бити байдики, втілювати в життя, метати громи та блискавки, стерти на порох, світ за очі, тримати слово, тримати порох сухим, склавши руки, прикусити язика, замилювати очі, кури не клюють, хоч греблю гати, брати гору, позичити очі в Сірка.

II. З п’ятьма фразеологізмами на вибір складіть речення.

Ф

Спишіть речення. Підкресліть фразеологічні звороти, поясніть їх лексичне значення та синтаксичну роль.

1. Чого ж ти лізеш поперед батька у пекло? Мені пан гетьман доручив вести пійсько вперед та добувати язиків… (А. Кащенко). 2. Вертів, вертів хвостом бісів Сулруненко, та й довертівся! {Панас Мирний). 3. І пам’ятай: усякій людині, при охоті, можна обламати крила (М. Стельмах). А. Правда, косити й молотити

Доводилось більше у людей, бо свого поля було як кіт наплакав (О. Донченко). 5. Ні світ ні зоря, а вже Василь і в Наума (/”. КвіткаОснов’яненко).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.