23 - Шкільний Всесвіт

2. Качмар В. Незрівняний оборонець українських політичних в’язнів // Володимир Старосольський. 1878-1942. — Записки НТШ. –

Т. 210. — С. 360-369.

3. Кедрин І. Володимир Старосольський (У 100-річчя народин) // Свобода. — 28.01.1978 р.

4. Олесницька К. Та вічна буде пам’ять про тебе (Д-р Володимир Старосольський) // Свобода. — 16 лютого 1943 р.

5. Цегельський Л. «Молода Україна» — історичний спомин // Ка-

202

Лендар «Провидіння». — Філядельфія, 1948.

6. Жерноклеєв О., Райківський І. Володимир Старосольський: по­літичний портрет (до 125-річчя від дня народження) // Людина і полі­тика. — № 5. — 2003. — С. 135-150.

7. Жерноклеєв О.С. Національна ідея “Молодої України” (1900-1903) // Галичина. — 1997. — № 1. — С. 31.

8. «Молода Україна» //Володимир Старосольський. 1878-1942. — Записки НТШ. — Т. 210. — С. 45-51.

9. Кресіна І. Свідомість і воля — основа нації // Розбудова держа­ви. — № 1-2. — 1998. — С. 85-92.

10. Історія січових стрільців: Воєнно-історичний нарис. –

К.: Україна, 1992. — 347 с.

11. За долю робітничого стану // Володимир Старосольський. 1878-1942. — Записки НТШ. — Т. 210. — С. 52-55.

12. Енциклопедія Українознавства. Словникова частина. Пере-вид. в Україні. — Львів, 2000. — Т. 9. — С. 3419.

13. ОгородникТ. Правозахисна і громадсько-політична діяльність В. Старосольського (1929-1931 рр.) (за матеріалами газети «Діло») // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. — Львів, 2000. — Вип. 7. — С. 375-393.

14. Старосольська У. «Аує Саезаг, Могііигі Те Ваіиіапі» // Володи­мир Старосольський. 1878-1942. — Записки НТШ.-Т. 210. — С. 129.

203

УДК [929 + 930.253:78.071] (477) Олена Бугаєва