Групи слів за значенням, походженням і вживанням. Фразеологізми

Пригадайте, які ви знаєте основні одиниці мови. Назвіть їх. Що вивчає лексикологія? Встановіть різницю між лексикою і лексикологією. За потреби скористайтесь тлумачним словником і таблицею на с. 263—264. II. Прочитайте. Розкажіть, яка роль відводиться слову серед інших мовних одиниць. Слово — найтонше доторкання до серця; воно може стати і ніжною запашною квіткою, і живою водою, що […]

Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком

Проаналізуйте будову складних речень. Визначте, на які різновиди можна розподілити складні речення за видами зв’язків у них простих речень. 1. Округи мене то жито половіє, а в житі купка льону голубо цвіте; то ячмінь колоситься; оддалеки гайок синіс (Марко Вовчок). 2. Зелені гори, убравшись у білі гуглі, прислухалися чуйно, як дзвеніло на небі золото зір, мороз блискав […]

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко та Харківський театр першої половини ХІХ століття

Висвітлено роль видатного українського письменника і драматурга, видавця і громадського діяча Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка (1778-1843) у становленні та розвитку харківського театру першої половини ХІХ ст., де народ­жувалися і починали своє сценічне життя його відомі комедії, що мали значний вплив на розвиток української драматургії та сценічного мистецтва. Стаття міс­тить згадки про багатьох відомих і призабутих аматорів […]

Складнопідрядні речення

64.1. Прочитайте текст. До якого стилю він належить? Доберіть заголовок, який відображав би основну думку тексту. II. Визначте, зякиквидівреченьскладастьсятекст. Випи шіть складнопідрядні речення. За якими ознаками ви розпізнаєте складнопідрядні речення? Люблю я темну ніч і золоті зірки, Що грають у просторі І дивляться згори на соннії садки. Люблю я ті часи, як сонце вже встає […]

Основні види складних речень

10.1. Прочитайте речення, дотримуючись правильної інтонації — Використовуючи знання, здобуті раніше, визначте, які з поданих речень є простими, а які — складними. Вкажіть, за допомогою чого з’єднані між собою прості речення, що входять до складного. Зверніть увагу на інтонацію складного речення. Чи мають інтокацію кінця прості речення, що входять до складного? Звірте свої думки з […]

СИНОНІМІКА РЕЧЕНЬ ІЗ ДІЄПРИСЛІВНИКОВИМИ ЗВОРОТАМИ ТА СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИННИМИ

Мета: Повторити відомості про відокремлені обставини, виражені дієприслівниковими зворотами, та складнопідрядні речення з підрядними обставинними; пригадати способи синонімічної заміни дієприслівникових зврротів і підрядних речень; удосконалювати пунктуаційні навички розстановки розділових знаків при відокремлених другорядних членах речення та між частинами складнопідрядного речення; вилучення в тексті речень, де допущено помилки; розвивати усне й письмове мовлення, мислення, аналітичні здібності, уміння […]

ЗАЙМЕННИКИ Й КОНТЕКСТ. СИНОНІМІКА ЗАЙМЕННИКОВИХ ФОРМ. ПРАВОПИС ЗАЙМЕННИКІВ

Мета: Повторити вивчений раніше матеріал про займенники, їх розряди, правопис, особливості вживання; формувати вміння грамотно вживати займенники для уникнення тавтології у творчих роботах; розвивати мислення, аналітичні здібності, усне й письмове мовлення, уміння грамотно будувати зв’язні монологічні висловлювання, уникаючи лексичних помилок; відпрацьовувати орфографічні навички через відпрацювання вмінь знаходити помилки в мовному потоці на розглянуті правила; виховувати любов […]

ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

91. І. Прочитайте мовчки текст. Визначте його основну думку. До якого стилю мовлення вій належить? За якими ознаками ви це встансвали? РЕПЕТИЦІЯ ЖИТТЯ Коли вірити народній казці, де розумна дівчина відгадує три загадки, то в світі найбагатша земля, най-прудкіша думка, а наймиліший сон… І все ж таки важко погодитись, що сон — це благо. Він […]

Двокрапка в безсполучниковому складному реченні

0055 - Шкільний Всесвіт

Прочитайте і проаналізуйте смислові зв’язки між простими реченнями складного безсполучникового речення, визначте, за яких умов між ними ставиться двокрапка. 1. Весело землі: цвіте, красується цвітами, садами темними, лугами. 2.1 досі сниться: під горою між вербами та над водою біленька хаточка (3 те, Т. Шевченка). 3. У хаті тепло: від печі йде дух, розходиться по всіх закутках (М. Коцюбинський). 4. Ще чарівнішою […]

ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ УКРАЇНИ

Досліджено значення теоретичного та методичного внеску засновника Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора В. С. Чишка (1951-2003) у розвиток одного з провідних напрямів біографістики —Підготовку біографічних довідкових видань. Розкрито значення монографії В. С. Чишка «Біографічна традиція і наукова біографія в історії і сучасності України» (1996), у якій вперше в українській історіографії висвітлено історію розвитку […]