23 - Шкільний Всесвіт

Висвітлено діяльність центрального осередку провідної музично-громадської організації України 20-х рр. ХХ ст. Київської філії Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича. На основі вивчення архівних документів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського зроблено спробу реконструювання його персонологічного феномену. Вперше введено до наукового обігу невідомі, біографічно анотовані імена активних діячів Київсь­кого та Білоцерківського осередків МТЛ.

ТЬе асІЇУґЬу оі 1;пе сеп1;га1 сеіі оі 1;пе ои1;8І;апс1іп£ тизісаі риЬІіс ог§апіга1;іоп оі ІЛа-аіпе іп 1;пе 1920з — 1;пе Куіу ЬгапсЬ оі 1;пе Мизісаі 8осіе1;у патесі аЙег М. Б. ЬеопіоуусЬ із ехатіпесі. Оп 1;пе Ьазіз оі з1;ис1у оі 1;пе агсЬіуе сіоситепізз оі 1;пе Мапизсгірі; Іпзіїїлгіе оі У. І. Уегпасізку Маіїопаї ІлЬгагу оі ІЛсгаіпе ап АііетрЬ Із тасіе Іх> Гесопз1;гис1; Ьіз регзопоіо^ісаі рЬепотепоп. Гог 1;пе гігзі; 1;іте 1;пе ип-кпотеп Ьіо§гарЬіса11у ашіоШес! патез оі 1;пе Асііче Рагіїсірапіз оі 1;пе Куіу ап