23 - Шкільний Всесвіт

Досліджено історію виникнення та видання книжкових біографічних серій, зокрема таких, як «Жизнь замечательних людей», «Життя славетних», «Услав­лені імена», науково-бібліографічні серії Академії наук СРСР та УРСР і їхній вплив на розвиток української біографістики. Вивчення дискусій 60-80 рр. ХХ ст. щодо подальшого розвитку біографічних серій, а також підготовка та видання Інститутом біографічних досліджень НБУВ двох випусків біобібліогра-фічного покажчика «Джерела української біографістики» (2004, 2006), дає мо­жливість, на думку автора, простежити поступовий перехід від розуміння біог­рафії як окремого жанру літератури до необхідності вироблення суто наукових підходів до цієї справи.

ТЬе Ьізіогу оі арреагіп§ ап