Одним з яскравих проявів системних відношень в лексиці є співвідносне протиставлення двох і більше слів, протилежних за найзагальнішою і найбільш суттєвою для їх значення семантичною ознакою. Такі слова називаються лексичними антонімами (гр. Апґу –Проти + Опута Ім’я).

Співвідносним протиставлення називається тому, що в подібні відношення вступають лише слова, що знаходяться в одній і тій же лексичній і граматичній (за ознакою віднесеності до однієї і тієї ж частини мови) парадигми, і позначають логічно сумісні поняття.

В основу їх співставлення покладено одну і ту же суттєву і спільну для них ознаку. Так, семантично співставленими є слова, що характеризують різного роду якісні ознаки, наприклад:

– красу, колір, смак (красивий потворний, світлий темний, гіркий солодкий);

– емоції (любов ненависть, веселощі сум, ласка грубість);

– Поняття простору, часу (вверх — униз, південь — північ;
сьогодні завтра, зима літо);

– Дія і стан (закрити відкрити; червоніти бліднути).
Протилежними подібні значення називаються в силу того, що

За законами логіки вони взаємно виключають одне одне. Наприклад, предмет одночасно не може бути глибоким і мілким, важким і легким і т. д., тобто слова, що мають протилежні значення, знаходяться на крайніх точках лексичної парадигми. Між ними в мові нерідко є лексичні одиниці, що мають якесь середнє, семантично нейтральне значення: Великий середній — маленький.

Зміст поняття „антоніми” останнім часом суттєво доповнений. Так, на певному етапі розвитку лінгвістичної науки антонімами вважалися тільки слова, що мали в своєму значенні вказівку на

Якість, сучасні дослідники розглядають антонімію (у слів, що належать до однієї частини мови і означають різного роду почуття, дії, стани, оцінку, просторові і часові відношення і т. д., тобто закріплюється широке розуміння антонімії.

За своєю структурою антоніми неоднорідні.

Одні є різнокореневими: Білий чорний, швидкий повільний, шкідливий — корисний, життя — смерть.

Такі антоніми називаються Власне лексичними.

Інші антоніми — однокореневі: спокійний — неспокійний, вбігати вибігати, загортати — розгортати. Подібні антоніми називаються Граматичними, а точніше Лексико-граматичними. В однокореневих антонімах протилежність значення обумовлена приєднанням семантично різних префіксів, які, як і слова, можуть вступати в антонімічні відношення, наприклад: В ви, за від, за ви.

У даному випадку лексична антонімія є наслідком словотворчих процесів.

І різнокореневі, і однокореневі антонімічні парадигми представлені в мові словами найважливіших частин мови (іменниками, прикметниками, дієсловами і прислівниками). Серед них частіше спостерігається антонімія прикметників, потім іменників і дієслів.

Однокореневі антоніми зустрічаються серед усіх лексико-граматичних розрядів слів. Особливо активні в мові дієслівні антоніми, тому що ця частина мови відрізняється багатством префіксальних утворень.

Однокореневі антоніми-прикметники і антоніми-іменники нерідко утворюються за допомогою іншомовних словотворчих елементів: А (не): анти (проти-), де-, дез — (від-), дис — (не-); контр — (проти-); макро — („великий”) І т. д., наприклад: Логічний алогічний; санітарний — антисанітарний; мобілізація — демобілізація.

Серед однокореневих антонімів виділяються ще дві групи: антоніми-енантіосеми і антоніми-евфемізми.

У Енантіосемів (гр. Епапііох — Протилежний + 8ета — Знак) значення протилежності виражається одним і тим же словом. Таку антонімію називають внутримовною. Семантичні можливості цього антоніма реалізуються за допомогою контексту (лексично) чи особливими конструкціями (синтаксично). Енантиосемія спостерігається, наприклад, у слів: Нести (сюди, в дім) -„переносити” і Нести (звідси, з дому) — „виносити”; Оговоритися (спеціально) — „зробити оговорку” і Оговоритися (випадково) -„помилитися”.

Антоніми-евфемізми – слова, які виражають семантику протилежності стримано, м’яко. Вони, як правило, утворюються за допомогою префікса Не-.

Порівняйте: Красивий – потворний і красивий – некрасивий;

Добрий – злий і добрий – недобрий.

Серед різнокореневих антонімів сучасні дослідники виділяють слова, які виражають відношення протилежності і в первинному і в зміненому вислові, але не в звичайному прямому порядку, а в зміненому:

Петро купує будинок у Сергія – Сергій продає будинок Петрові. Викладач приймає екзамен у студента – студент складає екзамен викладачеві.

Семантика протилежності і у різнокореневих, і у однокореневих антонімів може розкривати поняття про різну міру однієї і тієї ж властивості, якості: Дорогий – дешевий, глибокий – мілкий, молодий – старий, де логічно передбачається можлива ступінь, градація (або градуальність) протиставлення: Молодий – моложавий – середніх літ – похилого віку – Старий.

Але більшість антонімічних пар не вказують на ступінь якості, тобто позбавлені ознаки градуальності. Так, не можна уявити собі градацію таких слів-антонімів, як Бабуся – дідусь, брат – сестра, батько – мати.

До речі, саме слова, в семантиці яких присутня градація, нерідко використовуються в евфемічних виразах.

Слова-антоніми, як і синонімічні слова, нерідко утворюють в мові і мовленні групи одиниць, семантично близьких за функцією протиставлення. Адже поняття про антонім виникає лише в тому випадку, коли існує не менше двох семантично співвідносних слів, протилежних за значенням. Тому не можна, наприклад, сказати, що слово Білий – антонім. При цьому необхідно зразу уточнити: Білий – антонім слова Чорний.

Отже, антоніми (як і синоніми) існують як мінімум попарно.

Нерідко кожне з двох (чи більше) семантично протиставлених слів, в свою чергу, має синоніми, які і утворюють ряди одиниць, синонімічних (за вертикаллю) і антонімічних (за горизонталлю) між собою, наприклад:

Хвиля: важка – легка сильна – слабка могутня – несильна І т. д.

Таким чином, два (і більше) близьких за значенням слів утворюють антонімічний ряд.

Слова в антонімічних парах (і рядах) вступають в більш складні відношення, утворюючи свого роду антонімічні парадигми.

Основою для зближення і співставлення служать в одному випадку зв’язки словотворчої спорідненості: білий — чорний, біле — чорне, білизна — чорнота, біліти — чорніти, біліючий — чорніючий, побілівши — почорнівши.

В іншому — їх об’єднання здійснюється спільним поняттєвим змістом в одній тематичній парадигмі. Наприклад, в числі антонімічних опозицій дієслів, пов’язаним поняттям інтелектуально-етичної оцінки, знаходимо: Радіти печалитися (сумувати), хвалити — сварити, прославляти — засуджувати.

Зближення може відбуватися і за рядом інших логічних чи функціонально-семантичних, стилістичних і т. д. ознак, які в різних мовах неоднакові.

Антоніми, як і синоніми, є важливою стилістичною категорією, уміле використання якої сприяє точності, виразності і яскравості висловлюваної думки.

Один відгук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.