Окрім того, у 70-х рр. ХІХ ст. спробу зруйнувати грецьку монополію в експорті зерна на Півдні України роблять єврей­ські комерсанти. Міцніють і збільшують обороти єврейські то­ргові доми Рафаловичів, Ефрустів тощо, тоді як грецькі «коло­си» експортної торгівлі зерном починають згортати свою дія­льність у портах Чорного моря. В Одесі, де панування греків в експорті зернових тривало понад півсторіччя, на зменшення прибутків від хлібної торгівлі грецькі негоціанти відреагували по-різному. Деякі згорнули діяльність підприємств (торговий дім «Брати Раллі»), інші змінили спеціалізацію, почали вкла­дати капітал у нові галузі промисловості та банківську справу

189


(Ф. Родоканакі). Але значна частина грецьких підприємств, не зважаючи на втрату позицій у галузі, не припинила експортну торгівлю зерном у місті (Вучина, Мавро, Папудов, Склавіс та інші). Так, торговий дім Мавро, що протягом кількох десяти­річ входив до десятки найбільших одеських фірм-експортерів, у 1886 р. займав лише 17 місце.

Значна частка торгових домів із тих, що залишилась у хліб­ній експортній торгівлі, в останній третині ХІХ ст. перемістила­ся до Миколаєва (Зігомала, Склаву, Севастопуло, Скараманга, Купа та інші). На гроші, зароблені в Україні зусиллями братів Купа у 1882 р. у м. Пірей було засновано родинне підприємство «Механічні майстерні АхілеасС. Купа та брати» [16, с. 175].

Таким чином, огляд життєвого шляху найвидатніших гре­цьких родин минулого доводить, що грецькі підприємці відігра­вали велику роль у розвитку зовнішньої торгівлі України та Ро­сії. Саме вони задавали тон у внутрішній і зовнішній торгівлі та завдяки їхнім зусиллям зміцнювалися традиційні економічні зв‘язки України з іншими країнами світу та Грецією зокрема. Видатні вихідці з Еллади Д. Хараджаєв, О. Родоканакі, Г. Мара-злі та інші допомагали українцям налагодити торгівлю та пере­давали власний досвід ведення справ. Грецькі купці були також і діяльними меценатами та активно займалися благодійністю.

1. Терентьева Н. Греки в Украине: экономическая и культурно-просветительская деятельность (ХУІІ-ХХ вв.). — К.: Аквілон-Пресс, 1999. -350 с.

2. Терентьева О. Грецькі купці Зосими: просвітницька та благо­дійна діяльність (кінець ХУІІІ — середина ХІХ ст.). — К., 2003.

З.Дмітрієнко М., Литвин В., Ясь О. Греки на теренах України. — К., 2000.

4. Чернухін Є. Ніжинське грецьке братство: джерела та історіо­графія. — К., 1998.

5. Ераун Ф. О внешней торговле Новороссийского края. — Б. м.р. в. — С. 361.

6. Парадисопулос С. Коммерческая деятельность греков Одессы в ХІХ в. // Україна-Греція: історична спадщина і перспективи співробі­тництва. — Т. 1. — Ч. 1. — Маріуполь, 1999. — С. 199.

7. Державний архів Одеської області (далі — ДАОО). — Ф. 4. — Оп. 11. — Спр. 980. — Арк. 20. — С. 20.

8. НагІаШз Оеііпа. А Нізіогу оі Огеек-Ошпесі 8Ьірріп§. Ьопсіоп-Меш-Уогк, 1996. Ріаіе 1.

9. ДАОО. — Ф. 45. — Оп. 8. — Спр. 57.

10. Негііку Раігісіа. Осіезза: А Ьізіогу. 1794-1914. Нагуагсі Шгаі-

190


Піап КезеагсЬ ІпзШігЬе., 1986. Р.258-259.

11. ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 1 а. — Спр. 411. — Арк. 4. — С. 4

12. ДАОО. — Ф. 5. — Оп. 1. — Спр. 255. — Арк. 1. — С. 1.

13. ДАОО. — Спр. 388. — Арк. 17. — С. 17.

14. Михневич И. Исторический обзор сорокалетия Ришельевско-го лицеяс 1812 по 1857 г. — Одесса, 1857. — С. 112.

15. Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должност-ньїх лиц по всем управленням в Российской империи на 1875 г. — Ч. II. — СПб., 1875. — С. 286.

16. Подвижники й меценати. Грецькі підприємці та громадські діячі в Україні ХУП-ХІХ ст. Історико-біографічні нариси. — Інститут історії України НАН України. — Київ, 2001. — 340 с.

17. Г. Мариуполь и его окрестности. Отчет об учебньїх зкскурсиях Мариупольской Александровской гимназии. — Мариуполь: Изд-во Почетного попечителя Д. А. Хараджаева, 1892. — С. 309, 312.

191


УДК 929:303.64(477) Юрій Древніцький

Схожі публікації