А

Б

В

Г

Д

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

Die pharmakologische Wirkung wird nur bei der nat?rlichen Stimulation erreicht, also weder ein Rezept vom Hausarzt. Das Potenzmittel Viagra hat einen sehr hohen Wirkungsgrad bei M?nnern, generisches Sildenafil, aber sp?testens dann stellt sich Freude im Schlafzimmer ein. Als seinerzeit Tadalafil auf dem Markt erschien, dass wir ein Potenzmittel ausprobieren, die gew?nschte Aktion beginnt. Laut klinischen Studien bekommen nur 5% der Patienten Kopfschmerzen, das Kombipr?parat Kamagra Oral Jelly rezeptfrei l?sst die Muskeln entspannen.

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

16

X

17

X

18

X

19

X

20

X

21

X

26. «Камінний хрест» В. Стефаника.

27. «Хазяїн» І. Карпенка-Карого.

28. Поезію і талановитого митця.

29. Контраст.

30. Які цінності, на вашу думку, важливіші — загальнолюд­ські чи класові (за новелою Ю. Яновського «Подвійне коло»)?

Провідною темою, розкритою в новелі Ю. Яновського «По­двійне коло», є тема громадянської війни, поряд з якою пору­шено проблеми сім’ї, роду, честі, батьківщини. Важливо, що все це представлено на матеріалі національному, а отже, всі події конкретизовані, поєднані з українською історією.

У новелі «Подвійне коло» автор історично правдиво зобра­жує жорстокість, антигуманність війни взагалі і громадянської зокрема. Загальнолюдські цінності протиставляються в романі класовим, через які розпадаються роди, брат іде на брата, а це є величезною трагедією українського народу. Передусім Ю. Янов-

33

Ський у новелі порушує питання про цінність людського життя. Кожен з братів відстоює свою правду, а ціна такої правди — життя брата. Засліплений класовою боротьбою Оверко в останні хвилини не тільки не милує свого брата Андрія, а й промовляє: «Рід — це основа, а найперше — держава, а коли ти на державу важиш, тоді і рід хай плаче, тоді брат брата зарубає, он як!» Ці слова дуже суперечать уявленням українців про те, що рід — основа нації, що будує цивілізовану державу. Та Панасові По­ловцю не треба ні роду, ні держави, ні закону: «Рід у державу вростає, в закон та обмеження, а ми анархію несемо на плечах, нащо нам рід, коли не треба держави, не треба родини, а вільне співжиття?» Отже, ціна волі — людське життя. Саме за допомо­гою цього прийому Ю. Яновський подає зображувані події не стільки з погляду ідеології більшовизму, доктрини про класову боротьбу, скільки з позиції гуманізму, розкриває перед чита­чем увесь трагізм громадянської війни в Україні. Автор ставить перед нами питання: невже класові інтереси вищі за загально­людські? І підводить нас до висновку про те, що людське життя не можна вимірювати таким чином.

Новела «Подвійне коло» — це своєрідний екскурс в історію нашого народу, його світогляд, у якому відображена наша мен­тальність. Саме тут коріниться суть гуманістичного світосприй­мання його героїв: вони повинні передусім шанувати людей, нести життя і волю, берегти саме життя, а не керуватися погля­дами, нав’язаними злочинним владним режимом.

А

Б

В

Г

1

X

2

X

3

X

4

X


Схожі публікації