ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ УКРАЇНИ» — Часть 4

Твори з української мови для 11 класу

Колективно розроблені у перші роки діяльності Інституту біографічних досліджень науково-теоретичні та методичні за­сади створення УБС були розвинуті та вдало втілювалися В. С. Чишком у практичній діяльності. Він приділяв багато уваги підготовці словників національних меншин, які прожи­вають в Україні, апробував деякі теоретичні та методичні по­ложення на практиці. Серед таких біографічних довідників: 47 Іменний покажчик біографічного словника [...]

{Більше...}

ТА ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ — Часть 1

Твори з української мови для 11 класу

Здійснено аналіз теоретичних проблем просопографії — Галузі біографічно-історичних досліджень, спрямованої на створення живого, багатовимірного, «стереоскопічного» портрету особистості з її життєвими рисами і уподобаннями, а також на вивчення подій минулого та їхніх наслідків крізь людський чинник або з урахуванням його впливу. Сформульовані дефініції основних категорій просопографії як спеціальної історичної дисципліни, визначено її зміст, завдан­ня, предмет та [...]

{Більше...}

ТА ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ — Часть 2

Твори з української мови для 11 класу

51 Отже, просопографія — це дисципліна, невід’ємна від люд­ської особистості. Саме її розглядали як основну субстанцію іс­торичного процесу історичні школи Західної Європи в ХХ ст.. Так, засновник французької школи «Анналів» Л. Февр вважав, що основним завданням історика є відтворення «живої історії», в якій центральним персонажем є людина минулого з певною психологією, менталітетом, звичками, традиціями. Дослідник [...]

{Більше...}

ТА ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ — Часть 3

Твори з української мови для 11 класу

Болгарський дослідник І. Божилов у монографії «Фамили-ята на Авеневци (1186—1460). Генеалогия и просопография» [7] просопографію трактує лише як колективну біографію роду, але зазначає, що, якщо певна особа з роду мало досліджена, то за допомогою просопографічного методу шляхом аналізу зага­льного фактологічного матеріалу можна відтворити її деталізо­ваний життєпис. Подібне визначення терміну дає і російська «Новая фило-софская энциклопедия» [...]

{Більше...}

ТА ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ — Часть 4

Твори з української мови для 11 класу

Отже, дослідники розрізняють індивідуальні просопографі-чні студії про видатних діячів певної доби та «групові» просопо-графічні дослідження, орієнтовані на вивчення певних суспіль­них груп [13]. Останній підхід дає матеріал для узагальнень і компонування «колективних біографій». У такому разі просопо-графія трактується як дослідження спільного у групі осіб, що діє в історії (родовій, професійній, соціальній, політичній) [14]. Таким чином, у [...]

{Більше...}

ТА ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ — Часть 5

Твори з української мови для 11 класу

Історик С. Світленко на просопографію покладає місію по­шуку, атрибуції й систематизації біографічних та інших особи­стих даних про осіб, які згадуються в історичних джерелах [16]. Він називає її багатовимірною дисципліною, предметом якої є розмаїття внутрішніх і зовнішніх характеристик діячів минулого, а об’єктом дослідження вважає антропологічний тип особи, її мову, етно — та соціопсихічні риси характеру, мен­тальність, [...]

{Більше...}

ТА ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ — Часть 6

Твори з української мови для 11 класу

6) приятельське або родинне листування, яке часто містило унікальну інформацію про особу, коло її знайомих, інтереси, заняття, захоплення, внутрішній світ, фізичне та психологічне 60 Самопочуття. Часто саме в листах до приятелів діячі були особ­ливо відвертими, а тому цей тип джерел дослідники називають «сповіддю, або автобіографією душі», бо вони розкривають неповторні сюжети. У листуванні, як правило, [...]

{Більше...}

ТА ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ — Часть 7

Твори з української мови для 11 класу

Подібні деталі Євген Чикаленко наводив і щодо інших ві­домих діячів: Миколи Вороного, Леоніда Жебуньова, Михайла Коцюбинського, Володимира Науменка, Миколи Садовського, Панаса Саксаганського та ін.. Так, він щиро бентежився розб­ратом між талановитими братами Тобілевичами, які сварилися через жінок і працювали врізних конкуруючих колективах; 6) фотографії, що відтворюють зовнішній вигляд особи, її родинне та приятельське оточення. Індивідуальна [...]

{Більше...}

ТА ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ — Часть 8

Твори з української мови для 11 класу

13. ГарсковаИМ. Базьі и банки данньїх в исторических исследо-ваниях. — ОцШп§еп., 1994. 14. Зіопе Ь. Ргозоро§гарпу // Нізіогісаі Віисііез Тосіау / Есі. Ву Р. ОіІЬегі апсі 8і. ОгаиЬагсі. — N. У., 1972. — Р. 107. 15. Южашева Ю.Ю. Историографические проблеми создания 65 Просопографических баз данных // Информационный Бюллетень Комиссии по применению математических методов и ЭВМ [...]

{Більше...}