РЕСУРСІВ БІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ХХІ СТ — Часть 9

Твори з української мови для 11 класу

Недостатньо оціненими, на наш погляд, сучасними дослід­никами залишаються також численні видання 60—70-х рр. ХХ ст., присвячені героям і учасникам Великої Вітчизняної війни13. Вони, безперечно, ввели у науковий і громадський обіг значну кількість імен із самої товщі народу, у зв’язку з чим за­лишаються цінним джерелом для створення національного біог­рафічного зводу, хоча, з іншого боку, можливо у [...]

{Більше...}

РЕСУРСІВ БІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ХХІ СТ — Часть 10

Твори з української мови для 11 класу

28 Зверхність над інститутами громадянського суспільства, а та­кож прагнення нелегітимних у своїй основі новоявлених еконо­мічних і політичних «еліт» до легітимізації шляхом механічно­го «прилучення» імен своїх представників до скрижалів багато­вікової історії та культури України. Ця ситуація породила чис­ленні, видані з великою претензією, парадно-офіціозні так звані «золоті книги» української еліти (загальнодержавного, та ще нижчого ґатунку – обласного, [...]

{Більше...}

РЕСУРСІВ БІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ХХІ СТ — Часть 11

Твори з української мови для 11 класу

Проте, можемо з приємністю констатувати, що провідні шляхи розвитку української біографіки впродовж останніх 10— 15 років пролягли поза згаданими вище мало перспективними напрямами. Ще з початку 90-х рр. по всій країні розгорнулася підготовка численних біографічних та генеалогічних збірників, словників і довідників, бібліографій біографічних праць – ре­гіональних, галузевих, тематичних, іноді присвячених окре- 31 Мим установам, організаціям, [...]

{Більше...}

РЕСУРСІВ БІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ХХІ СТ — Часть 12

Твори з української мови для 11 класу

33 Вірних синів України та її ворогів, героїв і зрадників. Більше того, вона сама чимало сприяє вивільненню гуманітарного знання загалом від схематизму старих умоглядних поглядів. Змінився і стиль викладу матеріалів. Усе більше місце у біог­рафічних виданнях посідають елементи просопографії, що да­ють змогу розкривати персоналії у всій стереоскопічності їх людських вимірів, динаміці особистісного розвитку. У найра-дикальнішій [...]

{Більше...}

РЕСУРСІВ БІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ХХІ СТ — Часть 13

Твори з української мови для 11 класу

Реалізація завдань, що стоять нині перед українською біог-рафістикою може здійснюватися лише у взаємодії вчених усіх регіонів України, різними, але взаємодоповнюючими та взаємо-поєднаними потоками: у вигляді публікації біографічних нари­сів і есеїв, наукових статей і документальних публікацій, моно­графій, видання біографічних і біобібліографічних словників і довідників, створення електронних баз біографічних даних. Важливо зберегти це різноманіття, адже біографічна друкована [...]

{Більше...}

РЕСУРСІВ БІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ХХІ СТ — Часть 14

Твори з української мови для 11 класу

6. Купріянович Г. Люблінський словник: ТІсгаіпіса // Українська біографістика. Зб. наук. праць. — К., 1996. — Вип. 1. — С. 204-206. 7. Попик ВІ., Романова НЛ. Критерії добору імен діячів неукраїн­ського походження до Українського біографічного словника // Українсь­ка біографістика. Зб. наук. праць. — К., 1999. — Вип. 2. — С. 18-34. 8. Тимченко В.М. Порівняльна [...]

{Більше...}

РЕСУРСІВ БІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ХХІ СТ — Часть 15

Твори з української мови для 11 класу

34. Матеріали до Українського біографічного словника: Вип. 1. Короткі біографічні довідки. «А». — К., 2006. 35. Сарбей В.Г., Москвич Л.Г. Академік УАН Орест Іванович Ле-вицький (1848—1922 рр.): Життєпис, бібліографія його праць і праць про нього. — К., 1998. 36. Мельник Я.І.Зостаннього десятиліття Івана Франка.—Л., 1999. 37. Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм. Склад­ний світ Агатангела Кримського. [...]

{Більше...}

ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ УКРАЇНИ» — Часть 1

Твори з української мови для 11 класу

Досліджено значення теоретичного та методичного внеску засновника Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора В. С. Чишка (1951-2003) у розвиток одного з провідних напрямів біографістики — Підготовку біографічних довідкових видань. Розкрито значення монографії В. С. Чишка «Біографічна традиція і наукова біографія в історії і сучасності України» (1996), у якій вперше в українській історіографії висвітлено [...]

{Більше...}

ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ УКРАЇНИ» — Часть 2

Твори з української мови для 11 класу

Друга половина XIX ст. в Російській імперії була позначена подальшим розвитком наукових знань, становленням методо­логії та методики в художній та науковій біографії як самос­тійних жанрах, розвитком словникових форм біографії. У пер-сонологічних дослідженнях домінував історико-біографічний нарис та історичний портрет. Разом вони виконували функції патріотичного виховання національної свідомості. Саме тоді, на думку В. С. Чишка, виникли нові [...]

{Більше...}

ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ УКРАЇНИ» — Часть 3

Твори з української мови для 11 класу

Зокрема, на думку В. С. Чишка, на сучасному етапі розвитку історичної науки внутрішні тенденції біографічної галузі знань вимагають «нового теоретичного прориву» [1, с. 175]. Відтак, закономірно, що серед його ідей особливе місце посіла постанов­ка проблемних питань, що безпосередньо стосуються створення національної біографії, а також значення, місця та ролі націона­льного біографічного словника та різноманітних регіональних і [...]

{Більше...}