АВТОБІОГРАФІЯ МИХАЙЛА АНТОНОВИЧА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО НАУКОВОЇ БІОГРАФІЇ — Часть 5

Твори з української мови для 11 класу

Хайла Антоновича було ув’язнено у Берліні в помешкані Мір­чуків [21, С. 86]. Як засвідчують документи Красноярського товариства «Меморіал», арешт припадає на другий місяць ра­дянського окупаційного режиму в Німеччині. І хоча мирному населенню було обіцяно повну безпеку існування, насправді контррозвідка полювала за окремими громадянами, до яких належав і М. Д. Антонович. Винесення Михайлу Антоновичу вироку за [...]

{Більше...}

АВТОБІОГРАФІЯ МИХАЙЛА АНТОНОВИЧА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО НАУКОВОЇ БІОГРАФІЇ — Часть 6

Твори з української мови для 11 класу

Після лютневої 1948 р. Постанови Ради Міністрів СРСР «Про організацію таборів МВС суворого режиму для утриман­ня особливо небезпечних державних злочинців» на території країни формувалася система Особливих таборів та тюрем суво­рого режиму для утримання звинувачених за шпіонаж, дивер­сії, тероризм, а також осіб, які становили небезпеку за своїми антирадянськими зв’язками, так званих націоналістів, учас­ників антирадянських організацій, державних [...]

{Більше...}

АВТОБІОГРАФІЯ МИХАЙЛА АНТОНОВИЧА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО НАУКОВОЇ БІОГРАФІЇ — Часть 7

Твори з української мови для 11 класу

За спогадами Г. Климовича, активних учасників Норильс-кого постання з Красноярського причалу переправили спочатку до Красноярської в’язниці-фортеці, де прибулих розташували у найбільшому корпусі. Та за два тижні корпус напівспорожнів, оскільки 1200 в’язнів відправили етапом на Колиму, решту – до закритих в’язниць Саратова, Ярославля, Воронежа, Новоче­ркаська, Харкова, а 190 осіб – до Володимирського політичного ізолятора. У «Доповідній [...]

{Більше...}

АВТОБІОГРАФІЯ МИХАЙЛА АНТОНОВИЧА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО НАУКОВОЇ БІОГРАФІЇ — Часть 8

Твори з української мови для 11 класу

Михайла Дмитровича Антоновича було реабілітовано 19.10.1989 р. прокуратурою Красноярського краю. Виявлення та вивчення джерельної бази про життєвий та творчий шлях Михайла Антоновича, що розпорошена по різних країнах і континентах, сприятиме об’єктивному висвітленню творчої спадщини непересічної особистості. З цією метою, як вважав Марко Антонович: «варто було б переглянути архів Оссо- 151 Лінських – там можуть бути [...]

{Більше...}

АВТОБІОГРАФІЯ МИХАЙЛА АНТОНОВИЧА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО НАУКОВОЇ БІОГРАФІЇ — Часть 9

Твори з української мови для 11 класу

34. Грицяк Е. Норильске повстання. — К. — 1999. 35. Климович Г. Конец Горлага. — Мінськ.: Наша Ніва, — 1999. -315с. 36. Кривуцький І. За полярним кругом — Львів-Полтава, — 2003. 37. ДАРФ. — Ф. 9413. — Оп. 1. — Спр. 158. — Арк. 98. 153 УДК 929:630*27(477) Наталя Тріпутіна

{Більше...}

БУДІВНИЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СВІТУ — ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ КОЛЕСНИКОВ — Часть 1

Твори з української мови для 11 класу

Досліджено життєвий шлях, громадську та наукову діяльність Олександра Івановича Колесникова (1888-1972) — Відомого вітчизняного вченого у галузі лісівництва, дендрології, паркового будівництва. Розкрито внесок О. І. Колес­никова у організацію лісової справи в Україні, розвиток міської садово-паркової архітектури (Харків, Київ, Канів, Крим, міста Росії). ТЬе 1і£е, риЬІіс ап<і зсіепіїгіс асіїуіїу оі Оіехапсіг ГтапоуусЬ Коїезпукоу (1888-1972), а іатоиз [...]

{Більше...}

БУДІВНИЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СВІТУ — ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ КОЛЕСНИКОВ — Часть 2

Твори з української мови для 11 класу

Педагоги не помилилися, взявши завзятого випускника до аспірантури: вже у 1916 р. у журналі Міністерства земле­робства «Сельское хозяйство и лесоводство», що виходив у Петрограді, була надрукована його велика стаття «Лесоводст-венное и финансовое значение белой акации в степном лесора-зведении». Матеріали для цієї роботи молодий учений зібрав на рідній Катеринославщині, на Комісарівській дослідній ді­лянці Верхньодніпровського лісництва [8]. [...]

{Більше...}

БУДІВНИЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СВІТУ — ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ КОЛЕСНИКОВ — Часть 3

Твори з української мови для 11 класу

158 «найсуворішої кари групі шкідників-спеціялістів в сільському та лісовому господарстві» [16, с. 5—6]. У контрреволюційній діяльності був звинувачений навіть такий визнаний авторитет у лісівництві, як Г. М. Висоцький [17, с. 53]. Такий загрозли­вий перебіг подій, вірогідно, і змусив О. І. Колесникова – ши­роко знаного й авторитетного лісівника – покинути звичну царину та шукати нове поле [...]

{Більше...}

БУДІВНИЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СВІТУ — ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ КОЛЕСНИКОВ — Часть 4

Твори з української мови для 11 класу

Першу половину 50-х рр. професор присвятив проекту­ванню парків у санаторіях Чорноморського узбережжя, пра­цюючи в інституті «Діпрокомунбуд» Міністерства комуналь­ного господарства РРФСР. Усе нові й нові парки в Криму, Сочі, Грузії будуються за його проектами. З кінця 1956 р. О. І. Коле-сников очолив наукову роботу в Сочинській науково-дослідній станції субтропічного лісового та лісопаркового господарства Всесоюзного науково-дослідного інституту [...]

{Більше...}

БУДІВНИЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СВІТУ — ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ КОЛЕСНИКОВ — Часть 5

Твори з української мови для 11 класу

17. Логгинов Б.И. Высоцкий и его наследие (К 125-летию со дня рождения) // Вісник аграрної науки. — 1991. — № 2. 18. Скоробагатий О. Садово-паркова нарада в Ленінграді // Укра­їнський лісовод. — 1930. — № 3. 19. Колесников В.И. Роль Никитского ботанического сада в зелё-ном строительстве СССР // Никитский ботанический сад им. В. М. Молотова [...]

{Більше...}