ЗАЙМЕННИКИ Й КОНТЕКСТ. СИНОНІМІКА ЗАЙМЕННИКОВИХ ФОРМ. ПРАВОПИС ЗАЙМЕННИКІВ

Твори з української мови для 11 класу

Мета: Повторити вивчений раніше матеріал про займенники, їх розряди, правопис, особливості вживання; формувати вміння грамотно вживати займенники для уникнення тавтології у творчих роботах; розвивати мислення, аналітичні здібності, усне й письмове мовлення, уміння грамотно будувати зв’язні монологічні висловлювання, уникаючи лексичних помилок; відпрацьовувати орфографічні навички через відпрацювання вмінь знаходити помилки в мовному потоці на розглянуті правила; виховувати [...]

{Більше...}

ГРАМАТИЧНІ ПОНЯТТЯ Й ГРАМАТИЧНІ ФОРМИ РОДУ ТА ЧИСЛА

Твори з української мови для 11 класу

Мета: спираючись на вивчений раніше матеріал, відновити в пам’яті учнів відомості про категорії роду, числа в українських словах і словах іншомовного походження; зупинитися на особливостях уживання в конкретному тексті цих форм; запобігати граматичним помилкам у вживанні сполучень іменників і прикметників, ураховуючи приналежність іменника до певної граматичної категорії роду й числа в усному й писемному мовленні [...]

{Більше...}

СТЯГНЕНІ ТА НЕСТЯГНЕНІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ, ЗАЙМЕННИКІВ. НАПИСАННЯ — Я — У ПРИКМЕТНИКАХ, ДІЄПРИКМЕТНИКАХ, ЗАЙМЕННИКАХ; — НН — У ПРИКМЕТНИКАХ, ПРИСЛІВНИКАХ

Твори з української мови для 11 класу

Мета: повторити вивчений матеріал про стягнену та нестягнену форми прикметників, означальних займенників; відпрацьовувати орфографічні навички правопису — й — та -нн~ У прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; уміння знаходити в тексті варіанти граматичних форм прикметників, визначати їх роль і доречність використання, а також стилістичне забарвлення, якого Надають розглянуті морфологічні засоби; розвивати мовлення, творчі й аналітичні здібності [...]

{Більше...}

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Твори з української мови для 11 класу

Мета: відновити в пам’яті учнів відомості про ступені порівняння прикметників; зупинитися на особливостях вживання цих форм та їх стилістичній приналежності; запобігати граматичним помилкам у вживанні прикметників у формах вищого та найвищого ступенів порівняння; відпрацьовувати вміння знаходити й виправляти помилки на вивчені правила в тексті; удосконалювати орфографічні навички; розвивати мовлення, творчі й аналітичні здібності; уміння працювати [...]

{Більше...}

ПРАВОПИС НЕ, НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

Твори з української мови для 11 класу

Мета: Повторити й узагальнити вивчене з морфології про самостійні частини мови; питання з правопису заперечних часток Не Та Ні З різними частинами мови; удосконалювати навички правопису слів із зазначеними орфограмами, уміння знаходити помилки на розглянуті правила й виправляти їх; розвивати мислення учнів, аналітичні здібності, уміння обґрунтовувати свої думки, підкріплювати міркування прикладами; розвивати мовлення; поширювати й [...]

{Більше...}

ВЛАСНІ ТА ЗАГАЛЬНІ НАЗВИ. ВЕЛИКА БУКВА ТА ЛАПКИ У ВЛАСНИХ НАЗВАХ

Твори з української мови для 11 класу

Мета: Повторити вивчене з правопису власних назв, зупинитися на складних власних найменуваннях, узгодженні власних найменувань у контексті; удосконалювати орфографічні навички учнів, уміння знаходити помилки на вивчені правила й виправляти їх; розвивати мислення, увагу, пам’ять, аналітичні здібності; збагачувати словниковий запас, уявлення про пам’ятні місця Києва; виховувати любов до своєї країни, прагнення до її пізнання. Обладнання: Мультимедійний [...]

{Більше...}

Написання прикметників, утворених від власних назв

Твори з української мови для 11 класу

3 великої букви пишуться 3 малої букви пишуться 1. Прикметники, утворені від власних особових назв за допомогою суфіксів -ів (-ова, — ове, — еве)у — їв (-єва, — еве), — ин (-ина, — ине), ~їн {-їна, — їне), Якщо вони означають належність чогось певній особі: Андрієві книжки, Грінченків словник, Марїін лист, Тичинине слово, Шевченкові поезії. [...]

{Більше...}

Стилістика мови. Культура мовлення

Твори з української мови для 11 класу

Прочитайте текст. Визначте тему та основну думку. Знайдіть помилки у вживанні великої букви в складних власних найменуваннях, випишіть їх, виправляючи. Важко уявити людину яка, милуючись панорамою Києва з лівобеРежжя, не зачарувалася б неповторною красою сніжно-білих, увінчаних Золотими баня^чи будівель Києво-Печерської Лаври. Києво-Печерська Лавра — Одна з найголовніших принад Києва для туристів з усього світу. Середньовічний [...]

{Більше...}

СИНОНІМІКА ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ ЗВОРОТІВ І ПІДРЯДНИХ ОЗНАЧАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ

Твори з української мови для 11 класу

Мета: Пригадати відомості про відокремлені означення, виражені дієприкметниковими зворотами, та складнопідрядні речення з підрядними означальними; способи синонімічної заміни простих речень, ускладнених дієприкметниковими зворотами, на складнопідрядні з підрядними означальними, і навпаки; удосконалювати пунктуаційні Навички розстановки розділових знаків при відокремлених другорядних членах речення та між частинами складнопідрядного речення; розвивати усне й письмове мовлення, мислення, аналітичні здібності, уміння [...]

{Більше...}

СИНОНІМІКА РЕЧЕНЬ ІЗ ДІЄПРИСЛІВНИКОВИМИ ЗВОРОТАМИ ТА СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИННИМИ

Твори з української мови для 11 класу

Мета: Повторити відомості про відокремлені обставини, виражені дієприслівниковими зворотами, та складнопідрядні речення з підрядними обставинними; пригадати способи синонімічної заміни дієприслівникових зврротів і підрядних речень; удосконалювати пунктуаційні навички розстановки розділових знаків при відокремлених другорядних членах речення та між частинами складнопідрядного речення; вилучення в тексті речень, де допущено помилки; розвивати усне й письмове мовлення, мислення, аналітичні здібності, [...]

{Більше...}