Мета: відновити в пам’яті учнів відомості про ступені порівняння прикметників; зупинитися на особливостях вживання цих форм та їх стилістичній приналежності; запобігати граматичним помилкам у вживанні прикметників у формах вищого та найвищого ступенів порівняння; відпрацьовувати вміння знаходити й виправляти помилки на вивчені правила в тексті; удосконалювати орфографічні навички; розвивати мовлення, творчі й аналітичні здібності; уміння працювати самостійно й у парах, при цьому дослухатися до думок співбесідників, доходити спільного рішення; поширювати й уточнювати словниковий запас, уявлення про навколишній світ; поглибити знання з народознавства; виховувати любов до рідної мови, повагу до свого народу, його культури.

Обладнання: Мультимедійний проектор, опорні схеми, пам’ятки, картки з дидактичним матеріалом; ілюстративний матеріал з теми «Колядування — невід’ємна частина різдвяних свят».

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація на

Вчальної діяльності

Учитель, Протягом уроку ми повторимо вивчене про прикметник, форми, ступені порівняння, правопис складних прикметників. Основним завданням сьогоднішнього уроку є відпрацювання вміння грамотно вживати в мовному потоці прикметники у формі вищого та найвищого ступенів порівняння, зупинитися на стилістичній приналежності прикметників у формі ступенів порівняння, стягнених і нестягнених форм прикметників. Усе це знадобиться вам у процесі підготовки до тестування: у роботі з тестами, допоможе запобігти помилкам під час написання творчої роботи. До того ж ви маєте нагоду поглибити знання про традиції та звичаї українського народу, пов’язані зі святкуванням Різдва.

III. Актуалізація опорних знань

Бесіда.

— Дайте характеристику прикметникові як самостійній частині

Мови.


— Яким прикметникам властиві форми ступенів порівняння?

— За якими ознаками розрізняють якісні прикметники й відносні?

— Як творяться форми ступенів порівняння?

— Які правила правопису складних прикметників ви знаєте?

IV. Вивчення нового матеріалу Робота з опорними таблицями.

(Опорні таблиці спроектовано на екран.) Розгляньте таблиці 1—3.

Таблиця 1

Вищий ступінь порівняння

Проста форма

Складна форма

Основа прикметника або прислівника + -іш- -шіиії); добріший^ сильніший, довше, складніше

Слово Більш, менш + Якісний прикметник або прислівник: Більш Добрий, Менш Складно

Основа прикметника або прислівника + -щ< Кращий, вищий, товщий

Основа прикметника або прислівника + -жч~: Ближчий, дорожчий, важчий, вужчий, нижчий, Тяжчий, дужчий

Але:

Великий Більший; красивий, гарний Кращий (не Гарніший)’, високий Вищий

Таблиця 2 Найвищий ступінь порівняння

Проста форма

Складна форма

Частка Най — + основа прикметника або прислівника + -іш- — ш(ий) найдобріший, Найсильніший, найдовше, найскладніше

Слово Найбільш, найменш +

Якісний прикметник або прислівник: Найбільш Добрий, найменш складно

Частки Як — Та Що — Підсилюють значення: Якнайкраще, щонайсерйозніший

Слово Самий Уживається як порівняльна форма: Дорожче За Все, Сильніший від усіх

Правопис складних прикметників

Разом

Через дефіс

1. Прикметники, утворені

сполученням основ прикметника

й іменника: Зовнішньоторговельний,

Різнобарвний, лісопромисловий,

водостійкий, шовкопрядильний.

2. Прикметники, утворені

сполученням основ прислівника

Й прикметника: Великопромисловий, Великоваговий, малопотужний, багатосерійний.

3. Прикметники, утворені

сполученням основ числівника

й іменника: П’ятипроцентний,

шестиповерховий, семитонний,

стокілометровий.

4. Прикметники, утворені

сполученням основ іменника

та дієслова: Водолікувальний,

грязелікувальний,

нафтопереробний,

овочесушильний, машинобудівний.

5. Складні прикметники, що

означають терміни, утворені

з двох і більше неоднорідних

прикметників: Новогрецький,

глухонімий, геологорозвідувальний

1. Складні прикметники, утворені

від двох або трьох прикметникових

основ: Офіційно-діловий, науково-

технічний, машинно-тракторний.

2. Складні прикметники, що

означають відтінки кольорів, смаків:

Кисло-солодкий, гіркувато-солоний,

чорно-білий, яскраво-ліловий,

блідо-рожевий, біло-блакитний

(але Жовтогарячий, білосніжний,

червоногарячий —
Один колір).

3. Складні прикметники, утворені

сполученням прикметника

Й іменника, але з перестановкою елементів: Літературно-художній (художня література), науково-медичний (медична наука).

4. Складні прикметники, перша

основа яких утворена від слів

іншомовного походження

Й закінчується на -ико, — іко: хіміко-технологічний, медико-хірургічний.

5. Прикметники на Військово-,

Воєнно-: Військово-морський,

Крім Військовополонений,

військовозобов ‘язаний,

військовослужбовець

Окремо

Прислівники, утворені від відносних прикметників, які зберігають логічний наголос і не зливаються в одне слово з наступним прикметником: Абсолютно схожий, діаметрально протилежний, суспільно необхідний

V. Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу Робота в парах.

Прочитайте запропоновані сполучення слів. Перебудуйте їх у словосполучення зі складними прикметниками, запишіть, поясніть правопис складних прикметників.

Бог давніх слов ‘ян Коляда; літературне й історичне значення колядок; прикрашали стрічками різних кольорів; регіони Східної та Західної України; села, де мовою спілкування є українська; обряди, що виконувалися на Святвечір; військові й мисливські мотиви колядок, виконуваних для парубків; біблійні й християнські образи колядок; різдвяні й новорічні обряди; образи народної поезії; манера виконання колядок у багато голосів; родинні й побутові сюжети; емоційне та образне звучання; зірка з шістьма кутами; колядки про створення світу; свята, яких довго очікували. »

Вправа «Лови помилку!».

Прочитайте речення. Укажіть серед них ті, у яких допущено помилки у вживанні прикметників у формі вищого та найвищого ступенів порівняння, користуючись у разі потреби опорною схемою. Виправлені речення запишіть.

1. Коляда, Різдво Божича, Святвечір Щорічне саме веселе й значиме дванадцятиденне зимове свято. Настає воно після зимового сонцестояння, коли закінчується період Корочуна 21—22 грудня {період самого короткого дня та самої довгої ночі) і починає додаватися день.

2. Найбільш древніші колядки язичницької доби зв’язані з темою Магічного росту природи й живності, пізніші увібрали в себе релігійні Сюжети.

3. Старовинний язичницький обряд виконання величальних пісень На честь народження нового Сонця був приурочений до одного з найБільших християнських свят Різдва Христового.

4. В Україні були найбільш поширенішими колядки релігійного змісту Про життя, муки, смерть і воскресіння Христа. Однією з найкращих Колядок цього типу є колядка про те, як Мати Божа просить ключі у свого Сина, щоб повипускати з пекла грішні душі.

5. У колядках, що співаються для парубка, перше місце займають Військові мотиви Живий відгомін лицарської доби княжої та більш Пізнішої козацько-гетьманської епохи.

6. Вважалося, що чим більше колядників віддвідає оселю, тим більш Щедрим буде для родини рік.

Робота з текстом.

Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Укажіть стиль, до якого він відноситься. Свою думку обґрунтуйте. Знайдіть у ньому прикметники у формі вищого та найвищого ступенів порівняння.

Укажіть, у якій формі ступеня порівняння вони представлені ^ простій чи складній. Замініть, де це можливо, просту форму ступеня порівняння складною, і навпаки. Знайдіть у тексті прикметники, від яких можна утворити форми ступенів порівняння, від 3—-4 утворіть ці форми. Зверніть увагу, яких прикметників більше в тексті—якісних чи відносних. Як це пов’язано зі стилістичною приналежністю тексту? Знайдіть помилки в правопиеі складних прикметників, поясніть їх правопис, користуючись у разі потреби опорною таблицею.

Колядками називаються величальні різдвяні пісні, що проголошують та поширюють у народі провідні ідеї свята, усю його містику, Увесь його релігійний чар і зміст. Старо-укрйїнські колядки мають характер культоворелігійний. Виразно постає в них ідея вшануванНя новонародженого Спасителя світу, укріплюється віра українців У Бога, а такоою загально-світова (особливо для південносхідних народів) переконаність, що Він навідається до людей, принесе їм благословенство й охоронить від злого. Весь настрій Святого вечора зосереджується на одній зворушливій думці, що Господь прийде в гостину й буде на вечері. Чекають на Господа, наче на когось найближчого собі, найріднішого й найлюбішого та найбільше шанованого з рідні.

Поруч із християнськими мотивами в колядках помітний відгомін Дохристиянських вірувань у давньослов ‘янське божество Коляду з казково-фантастичними мотивами й образами сонця, місяця, дощу, зірок.

Колядкова поезія багата йрізноманітна, вона дає високо-вартісний Матеріал для культурноісторичних досліджень українського народу.

Учитель. У текстах наукового стилю переважають відносні прикметники.,

Творча робота.

Розгляньте ілюстрацію, де зображено гурт колядників. Складіть у парах діалог на 8—10 реплік, у разі потреби використовуючи матеріал попередніх вправ, а також прикметники у формі вищого та найвищого ступенів порівняння. Стиль діалогу — довільний. Озвучте діалог перед класом,

Довідка:

Найстарший у гурті — отаман, «береза», ватаг..

Міхоноша — той, хто носить зібрані дарунки.

— Якому стилю властиве вживання прикметників у формі вищого та найвищого ступенів порівняння?

VII. Домашнє завдання

СКласти вправу на редагування 6—10 словосполучень із прикметниками вищого та найвищого ступенів порівняння й 4 завдання тестового характеру на правопис складних прикметників.

Схожі публікації