451.1. Поясніть зміст понять «синтаксис», «пунктуація». Який зв’язок існує між синтаксисом і пунктуацією?

II. Прочитайте. Розчленуйте речення на окремі сполучення слів, погрупуйте їх і запишіть.

1. В Ташані вода як синькою рознелена. і сині хмари киплять у ній, миються гнівною хвилею, яку безупинно гонить свіжий вітер-весняк. 2. Місячне сяйво пробивалось крізь віти старого береста і лягало на землю білими плямами (3 те. Григорія Тютюнника).

452.1. Розкажіть про словосполучення за поданим початком відповіді і таблицею «Словосполучення» на с. 269. Дайте відповіді на запитання.

1. Чим відрізняється словосполучення від слова і речення?

2. Які словосполучення належать до непошіфених, а які — до поширених?

3. За допомогою яких засобів виражається граматичний зв’язок між словами у словосполученні?

4. Чим відрізняються словосполучення від інших сполучень слів?

Слова, пов’язуючись між собою, можуть утворювати: форми слова (буду читати, біля школи, більш віддалений), Сполучення слів із сурядним зв’язком (іти й співати; ліс і поле; сухорлявий, але міцний), Сполучення слів з підрядним зв’язком (синє небо, вийти на подвір’я), А також речення. Серед сполучень слів з підрядним зв’язком виділяються словосполучення і фразеологічні звороти.

II. Визначте, до якого стилю мовлення належатиме ваше повідомлення.

453.1. Наведіть приклади словосполучень, у яких головні слова виражаються кожною з вивчених вами самостійних частин мови або їх особливими формами.

II. Прочитайте і визначте, які члени речення виражені неподільними словосполученнями. За якою ознакою ви їх розрізняєте?

I. Багато громів упадало з небес (А. Малишко).

2. Цвіти, цвіти, барвіночку, з весни до зими (Л. Глібов).

3. За кілька годин вулиці завалило м’якими білими заметами (Марко Вовчок). 4. Хотіла б я піснею стати у сюю хвилину ясну… (Леся Українка),

454. [, Доведіть, чи є відмінність у значеннях словосполу

чень. Чн можна ці словосполучення назвати синонімічними?

Пташиний дзьоб — дзьоб птаха, шахтарська каска — каска шахтаря, котяча спритність — спритність кота, учнівська форма — форма учня.

II. Складіть по два речешія з кожним із поданих при

кладів, використовуючи їх як фразеологічний зворот і нк

словосполучення. Речення запишіть.

Лев’яча частка, купити кота в мішку, набрати в рот

Води.

Ш. Доберіть словосполучення, які б означали: дію І предмет, на який вона поширюється; предмет і його ознаку за призначенням; дію і її час; предмет і його ознаку за місцем; дію і місце, де вона відбувається; предмет і його ознаку за матеріалом. Дібрані словосполучення запишіть і зробіть їх синтаксичний розбір.

455. І. Розкажіть про речення та його види. Перевірте

свою відповідь за таблицею «Речення та його види* (с. 269).

II. Прочитайте. Схарактеризуйте наведені види речень.

Чи всі види простого речення є в тексті?

Поле чорніє. Проходять хмари, гаптують небо химерпою грою. Пролісків перших блакитні отари… Земле! як тепло нам із тобою!

Глибшає далеч. Річка синіє. Річка синіє, зітхає, сміється… Де вас Подіти, зелені надії? Вас так багато — серце порветься!

М. Рильський

III. Яку будову може мати граматична основа речення?

456.1. Складіть і запишіть просте речення, у якому були б усі п’ять членів (головні і другорядні). При цьому значення членів речення повинно збігатися із значенням частин мови, якими вони виражені.

224


# II. Визначте, ми можна скласти просте двоскладне речення, у якому б усі його члени виражалися іншими частинами мови, ніж у попередньому складеному вами реченні.

# 457. Прочитайте речення. Вкажіть па різницю між реченнями кожної групи (у змісті, будові, інтонації).

I. Що ти читав учора? Що, ти читав учора? Розка

жи, що ти читав учора. 2, Лине сива хмара на колос-

врожай (А. Малишко). Лине сива хмара — на врожай.

3. Осяяний сонцем, перед нами розкрився зовсім новий

світ (О. Довженко). Перед нами розкрився зовсім

новий, осяяний сонцем, світ.

458. І. Прочитайте. Чи можна подане речення вважати

текстом? Доведіть, використовуючи засвоєні знання про

ССЦ.

II. Спишіть, вставляючи пропущені розділові знаки.

Накрссліть схему речення. Виділіть граматичні основи.

Розбуджена свіжим весняним повітрям гіркуватим присмаком свіжо-зеленої землі невтомним щебетанням жайворонка у високості трубним криком журавлів відчуває людина стремління пригорнути весь голубий світ і вона робиться добрішою відвертішою довірливішою тому що є щось чарівне і до солодкого щему в серці хвилююче в природі цієї пори року щось замріяно-величне в тій хитрій і пепомірно тяжкій і складній роботі яка відбувається приховано від людських очей щось урочисте і разом з тим суворе вічне невпинне могутнє що примушує тебе подумати про вічність буття і замислитися для чого ти живеш на світі і який слід розуму і рук своїх залишиш після себе на цій землі (Григорій Тютюнник).

459. Розгляньте схему «Види складних речень» (с. 227).

За нею розкажіть про види складного речення. Дайте

відповіді на запитання.

1. На основі чого здійснюється поділ складних

речень на види?

2. Які характерні ознаки кожного з видів складного речення?

3. Які ознаки складних речень у схемі не відображені?


4. Чи є в схемі нова для вас інформація?

5. Які з видів речень можуть бути синонімічними, а які не можуть?

460.1, Прочитайте текст. Визначте його тему. Вкажіть засоби зв’язку простих речень у складному і засоби міжфразно-го зв’язку.

XI. Назвіть види складних речень. Поясніть розділові знаки.

Він косив повагом, ржі за разом махаючи косою і майже не відчуваючи її в руках, така вона була легка. Раніше його тіло під сорочкою мокріло, парилось і з кожним заходом на нову ручку по ньому розливалась втома, від чого його м’язи мліли, і тоді хвилю-дві він перепочивав. Тепер же тіло його зробилося легке, сухе, освіжене, зібране, як у птаха, що йде на великий переліт. Раніше з кожним рухом коси, переставляючи босі ноги по вже скошеній густій, зрізаній, як бритвою, щіточці трав’яного при-коріння, Тимко відчував холодну і липку в’язь лугової землі, і почуття це було неприємним і навіть бридким, тепер же земля під ногами була тепла, ласкава, як дихання паруючої ріки. Трава, яка здавалася йому раніше похмуро-сивою, як щось неживе, тепер розступалася перед ним прозоро-зеленою морською хвилею, як перед молодим бором, розкриваючи те, що раніше приховувала: всю свою потаємну красу. Він бачив, що зверху вона суха, вицілу-вана сонцем, легка, як подих, і чутлива, як павутиння, і колишеться навіть без вітру, а при самій землі, між стеблинками, почепившись манюсінькими світлими крапельками, притаїлись росинки і яскраво поблискують, як надрібно потовчене скло {Григорій Тютюнник).


Схожі публікації