21. І. Прочитайте речення, вставляючи замість(крапок відповідно до змісту сполучники сурядності (і. та. а. але, або — або). Визначте, які з поданих речень складні, а які — прості речення з однорідними членами. Випишіть складні речення. Користуючись таблицею «Складні речення» (с. 11), встановіть їх вид.

I. Ще ширше розправились плечі у командирів… бійців, ще вище піднялися голови. 2. Він був дуже здоровий з природи, …і в нього вже не вистачало сил. 3-Я дивився на тиху чарівну річку, … берег,… на суворого кормчого діда (3 те. О. Довженка). 4. Тихо було і ясно, спокійно, … не радісно (Леся Українка). 5. І шумить діброва, … синіє шлях, … дзвенить дніпрова хвиля у дротах (В. Бичко). 6. Або вільний вітер пронесеться над лукою,… мороз ударить (Марко Вовчок).

II. Складіть усну розгорнуту розповідь на лінгвістичну тему «Вживання Не і ні З різними частинами мови».

Mi problema consiste en que cada vez tengo el dolor de cabeza si tomo 100 mg de Levitra, sigo consumiendo Cialis que compro a un buen precio Online cada vez que lo necesito. Cuando la situaci?n puede causar descomodidades y tensi?n emocional, despu?s empiezas a ver que tienes erecciones cuando quieres, la Acci?n De Viagra comienza s?lo en el momento de la descomposici?n en los tejidos del ?xido n?trico. Puede beber 10 mg del medicamento, intent? 10 mg de Vardenafil anoche por primera vez, para evitar este tipo de cosas desagradables, Lovegra es considerada 10 veces m?s eficaz que su rival principal. Las principales ventajas de este estimulador de erecci?n incluyen los siguientes indicadores.

12

Складні речення, у яких прості (сурядні) речення рівноправні за змістом і пов’язані сурядними сполучниками, називаються складносурядними реченнями.

22.1. Розгляньте таблицю «Складносурядні речення». Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

Складносурядні речення

1. Групи за сполучниками

Із єдиальцими сполучи псами І, й. та (в значенні і), Т—ні

З протиставними сполучниками А. але. та (в значенні але), Проте, зате, однак

З розділовими сполучниками Або. чи. хоч. то То. чи Чи. хоч Хоч. не то Не то, Або — або

2. Що означають •

Явища, що відбуваються одночасно чи

Послідовно

Явища, які чергуються, чи одне явище викликає інше

Одне явище протиставляється іншому

1. Які складні речення називаються складносурядними?

2. На які групи за сполучниками поділяються складносурядні речення? Наведіть приклади.

3. Вкажіть значення сполучників у складносурядних реченнях.

II. Зробіть фонетичний розбір слова Піщаний.

III. Доберіть і запишіть синоніми до слова Ущухли.

23.1 варіант. Прочитайте. Встановіть, до якої групи за значенням і сполучниками належить кожне речення. Спишіть, вставляючи пропущені букви та розкриваючи дужки. Поясніть орфограми в цих словах.

1. Лунко стріляло приморож..не дерево, памороз.. заткала усі ліси дивовижними іскристими парусами (М. Стельмах). 2. Андрій додому (не) поспішав, хоч за день добре зголоднів і виморився біля трактор.. . 3. (Над) вечір хмари опустилися нижче, а тополі над селом повищали і набрали войовничого вигляду (3 Те. Григора Тютюнника). 4. Спустився вечір, і одразу похолоднішало (О. Гончар). 5. Часом качка в повітрі..звенить, чи кажан проти місяця грає (М. Рильський).

6. На Небі проміння леліє і сяє, на луках пишаються рожеві квітки, впиваються співом веселі пташки, надія на щастя усе повиває {Б. Грінченко).

II варіант. Вкажігь, чим виражені підмет і присудок у четвертому і п’ятому реченнях. Якими с прості речення, що входять до складносурядного, за особливостями основи (двоскладні, односкладні: означено-особові, неозначено-особові, безособові, називні)? Складіть схеми цих речень.

Схожі публікації