Прочитайте. Визначте слова з подвоєними літерами, відтворіть їх фонетичною транскрипцією.

1. Українська мова в Україні — мова корінної і найчисленнішої нації. Очевидним є те, що повноцінно розвиватися вона може тільки в Україні (З газети). 2. Кожна мова і кожна культура абсолютно самоцінні відповідно до абсолютної самоцінності кожної людини і кожного народу. Але навіть за умови сприйняття цього загального принципу шлях до конкретних розв’язань конкретних проблем тяжкий, плутаний і часом нездоланний (З журналу).

У яких словах подвоєні літери позначають подвоєні приголосні звуки?

Подовжені м’які приголосні? Поясніть.

В «Українському правописі» розмежовують поняття подвоєння і подовження приголосних.

Подвоєні літери вживають на позначення подвоєних приголосних звуків та подовжених м’яких приголосних.

Два однакові приголосні звуки можуть збігатися на межі значущих частин слова:

• префікса і кореня: наддніпрянський, віддаль, ззаду,

заввишки, роззброїти, беззахисний;

• кореня та суфікса -н-(ий): туманний; ранній; баштанник; годинник;

• двох суфіксів: письменник, глибинний;

• дієслівної основи та постфікса -ся: розріс — розрісся; тряс — трясся;

• на межі першої та другої частин складноскорочених слів: юннат (юний натураліст); військкомат (військовий комісаріат).

Під час вимови такі звуки зливаються в один подовжений: [в’ід:ати], [ціін:ий].

Зверніть увагу! У прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів -ан-, -ян-, -ин-(-їн-), -н- не подвоюється: гречка — гречаний; глина — глиняний; орел — орлиний; чайка — чаїний.

80. Прочитайте. Обґрунтуйте написання слів із подвоєними літерами. Курінний отаман; прикордонна межа; вагонні колеса; сонний голос; камінне тепло; органний зал; відданість мистецтву; дикий ожинник; розрісся малинник; донісся голос; сучасний спорттабір; зупинка «Академмістечко»; наддунайський ліс; могутня наддержава; сучасні політтехнології; двохсоттисячний мешканець міста.

? Виділені слова запишіть і розберіть за будовою.

Перепишіть, уставляючи, де потрібно, літери.

1. Древня праматінко Русь! Я твій закон..ий нащадок, що українцем зовусь (Д. Білоус). 2. Україно, краю мій, пісне тополин..а! (В. Сосюра). 3. Синій жайворон у синьому небі невід..ілимі і живуть лише разом (В. Кордун). 4. Озвались голоском перепелин..им відгомонілі, пройдені літа (Л. Тендюк). 5. Лимон..ий вітер задмухав понад..ніпровий вечір (М. Вінграновський). 6. Сіється дощик невпин..ий, осін..ій, вітер ридає в гіллі (Дніпрова Чайка). 7. Монотон..ий шум дощу заглушує всі сторон..і звуки (Ю. Збанаць-кий). 8. І стільки змін довкола, а світ незмін..ий наче (М. Луків). 9. Обрії кармін..і, далі журавлин..і, спів пташин..ий в сині… (В. Сосюра).

2. ?Позначте в словах орфограму «Подвоєні літери». Поясніть правопис цих слів.

Подовження приголосних звуків — специфічна ознака фонетичної системи української мови.

Подовжені приголосні завжди стоять між двома голосними і можуть бути в:

• іменниках середнього роду другої відміни: читання,

обличчя, колосся, роздоріжжя, а також у похідних від них

словах: життя — життєвий;

• окремих іменниках чоловічого й жіночого роду першої відміни: рілля, суддя, стаття та в похідних від них словах: суддівський (зверніть увагу: у формі родового відмінка множини статей подвоєння не відбувається);

• формі орудного відмінка однини іменників жіночого роду третьої відміни: сіллю, даллю, ніччю;

• особових формах дієслова лити (ллю, ллється) та похідних від нього дієслів: наллємо, поллють;

• окремих прислівниках: спросоння, навмання, зрання, попідтинню.

В іменниках середнього роду другої відміни подовження відбувається в усіх непрямих відмінках, крім родового множини: завданню, завданням, але завдань; обличчю, обличчями, але облич.

Запам’ятайте! Не відбувається подовження приголосних у формі орудного відмінка однини іменників третьої відміни, якщо:

• у кінці основи збігаються два або більше приголосних: скатертю, жовчю, Керчю, нехворощю [нехворошч’у], шерстю;

• іменник закінчується на губний звук [б], [п], [в], [м], [ф] або [р] у називному відмінку однини: любов’ю, матір’ю.

82. Прочитайте. Слова з подовженими приголосними запишіть фонетичною транскрипцією.

ЗРАЗОК

Волосся [волосі:а]. 1. Терпіння і час з усього зроблять атлас. 2. Росяне світання — золоте орання. 3. Від злого коріння таке й насіння. 4. Не зазеленіють сходи, де всілося вороння. 5. Від безділля і тарган на піч вилазить. 6. Не рада коза торгу, а курка весіллю. 7. Як сто потів проллєш, то все буде до смаку.

Народна творчість.

83. Прочитайте. З-поміж поданих слів випишіть слова з подовженими

приголосними.

Підборіддя, роззява, зілля, відмінник, відділ, відлуння, гілляччя, віддзьобати, переживання, запитання, вислання,

натхнення, безвладдя, віддубасити, лимонний, багатоводдя,

беззвукий, балконний, віддяка, ячмінний, спросоння.

? Назвіть слова, що пишуться з подвоєнням через збіг приголосних.

Виділені слова прочитайте, дотримуючи орфоепічних норм. Звіртеся зі словником. Поясніть, чому потрібно дотримуватися правил вимови.

84. Уставивши, де потрібно, пропущені літери, слова з подовженням і

без нього запишіть у дві колонки.

Поліс.я, Побуж..я, Заволж..я, Запоріж..я, Правобереж..я, Закавказ..я, Прихорол..я, Приурал..я, Берест..я, Прикарпат..я, Сухолуж..я, передміст..я, Середньовіч..я, перехрест..я, примирен..я, роззброєн..я, узвиш..я, підґрунт..я, безмеж..я, передвіст..я, пробуджен..я, десятиріч..я, милосерд..я, узбіч..я, піддаш..я, обійст..я, щеплен..я, безсмерт..я, бездоріж..я, осеред..я, осерд..я.

Складіть алгоритм роздуму, за яким можна розрізнити подвоєння та подовження приголосних.

85. Перепишіть. Позначте в словах орфограму «Подвоєні літери».

Початок третього тисячоліття переконав військових інтелектуалів у тому, що найефективнішою зброєю є так звані психологічно-інформаційні війни. У Центрально-Східній Європі їх започаткував не хто інший, як Богдан Хмельницький.

За допомогою контррозвідки гетьман шляхом поширення дезінформації сіяв у ворожому війську панічні настрої. Він наполягав на необхідності створення в стані противника відчуття приреченості. Уперше в історії вітчизняного воєнного мистецтва він застосував принципи ведення так званої психологічної війни.

З підручника.

?Обґрунтуйте написання слів із подвоєними літерами.

Як ви розумієте вислів психологічно-інформаційна війна? Чи ведуться такі війни в мирний час? Поясніть.

Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі.

1. Вслухайтеся, земле і небо, у рокіт (страждання) моїх! (В. Симоненко). 2. Душа людська схиляє темну віть ридань і сміху, років і (століття) (А. Малишко). 3. Лечу над білим полем (бездоріжжя) (Л. Костенко). 4. Прилетиш навесні голубою співучою пташкою із далеких світів, із якихось чужих (узбережжя) (Б. Олександрів). 5. Одне погано — обступає ніч. А так усе без зайвих (протиріччя) (М. Шевченко).

87. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі.

1. (Наполегливість) гори й доли здолаєш. 2. Не хвалися (піч) в нетопленій хаті. 3. Сталь (сталь) гострять. 4. Хвалися (сіль) як приправою, а маслом як прикрасою. 5. Під великою (повінь) й високі гори тонуть. 6. (Користь) діло одізветься. 7. Сила з (кмітливість) не зрівняється. 8. (Бідність) і (скнарість) не пишаються. 9. (Кількість) взяв, та (якість) втратив. 10. Порядком дім стоїть, (недбалість) й хлів розвалиться. 11. Хто обслуговує вогонь, той знайомий з його (пекучість).

Народна творчість.

? Позначте в словах орфограму «Подвоєні літери перед закінченням

орудного відмінка однини іменників третьої відміни». Поясніть правопис цих

слів.

Розкрийте зміст одного-двох прислів’їв у творі-мініатюрі.

Перепишіть, уставляючи на місці крапок, де потрібно, ІЦ пропущені літери.

1. Тече річка між камін..ям, Рос.ю прозивають (П. Куліш). 2. У княжий табір вісник вість приніс, що меч тевтона над Волин..ю звис (М. Бажан). 3. Над Прип’ят..ю світан..я зайнялось (В. Стус).

4. Попідтин..ю вночі по кропиві здригається світло зорі (Є. Гуцало).

5. Блукав я самітно поміж деревами з моєю печал..ю один (П. Куліш).

6. Соковиту, напоєну зелен..ю порість розметали степи далечін..ю широкою (А. Малишко). 7. Правдою, совіст..ю світиться нам людина щира і чесна (В. Олійник). 8. Серце вбирає промені наснажених пристаст..ю днів (І. Калянник). 9. Метеорити — короткочасні спалахи часточок космічної речовини, що з величезною швидкіст..ю влітають в атмосеру Землі (З журналу).

?Складіть словниковий диктант для перевірки складних випадків правопису слів із подвоєнням та подовженням приголосних.

Літера н подвоюється у:

• прикметниках старослов’янського походження на

-нн(ий): благословенний, священний, огненний;

• збільшувально-підсилювальному суфіксі -енн(ий): височенний, товстенний, численний;

• прикметниках дієприкметникового походження з префіксом не- (рідше без нього) та наголошеними суфіксами -ЄНН(ИЙ), -анн(ий), -ЯНН(ИЙ) зі значенням можливості або неможливості здійснення дії: незліченний, несказанний, незрівнянний;

Зверніть увагу! У пасивних дієприкметниках н не подвоюється: сказаний, здружений, жарений, саджений, посаджений, обіцяний.

Подвоєння зберігається в іменниках і прислівниках, утворених від прикметників дієприкметникового походження з -нн-: нездоланність, нездоланно (від нездоланний) та прислівниках, утворених від прикметників із -нн-: страшенний — страшенно.

Схожі публікації