СТЯГНЕНІ ТА НЕСТЯГНЕНІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ, ЗАЙМЕННИКІВ. НАПИСАННЯ — Я — У ПРИКМЕТНИКАХ, ДІЄПРИКМЕТНИКАХ, ЗАЙМЕННИКАХ; — НН — У ПРИКМЕТНИКАХ, ПРИСЛІВНИКАХ

Твори з української мови для 11 класу

Мета: повторити вивчений матеріал про стягнену та нестягнену форми прикметників, означальних займенників; відпрацьовувати орфографічні навички правопису — й — та -нн~ У прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; уміння знаходити в тексті варіанти граматичних форм прикметників, визначати їх роль і доречність використання, а також стилістичне забарвлення, якого Надають розглянуті морфологічні засоби; розвивати мовлення, творчі й аналітичні здібності [...]

{Більше...}

ЗАЙМЕННИКИ Й КОНТЕКСТ. СИНОНІМІКА ЗАЙМЕННИКОВИХ ФОРМ. ПРАВОПИС ЗАЙМЕННИКІВ

Твори з української мови для 11 класу

Мета: Повторити вивчений раніше матеріал про займенники, їх розряди, правопис, особливості вживання; формувати вміння грамотно вживати займенники для уникнення тавтології у творчих роботах; розвивати мислення, аналітичні здібності, усне й письмове мовлення, уміння грамотно будувати зв’язні монологічні висловлювання, уникаючи лексичних помилок; відпрацьовувати орфографічні навички через відпрацювання вмінь знаходити помилки в мовному потоці на розглянуті правила; виховувати [...]

{Більше...}

ГРАМАТИЧНІ ПОНЯТТЯ Й ГРАМАТИЧНІ ФОРМИ РОДУ ТА ЧИСЛА

Твори з української мови для 11 класу

Мета: спираючись на вивчений раніше матеріал, відновити в пам’яті учнів відомості про категорії роду, числа в українських словах і словах іншомовного походження; зупинитися на особливостях уживання в конкретному тексті цих форм; запобігати граматичним помилкам у вживанні сполучень іменників і прикметників, ураховуючи приналежність іменника до певної граматичної категорії роду й числа в усному й писемному мовленні [...]

{Більше...}

ДІАЛОГ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ НЬОМУ. СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ

Твори з української мови для 11 класу

Мета: Пояснити особливості діалогу як способу передачі чужого мовлення; удосконалювати вміння визначати спільні й відмінні ознаки діалогу та прямої мови; формувати пунктуаційні навички; розвивати логічне мислення, творчі вміння правильно будувати репліки й складати діалоги; виховувати вміння правильно спілкуватися, дотримуватися норм поведінки, бути ввічливим зі співрозмовником. Тип уроку: Формування та засвоєння вмінь і навичок. I. Організаційна [...]

{Більше...}

Словосполучення. Речення і його граматична основа. Види речень

Твори з української мови для 11 класу

451.1. Поясніть зміст понять «синтаксис», «пунктуація». Який зв’язок існує між синтаксисом і пунктуацією? II. Прочитайте. Розчленуйте речення на окремі сполучення слів, погрупуйте їх і запишіть. 1. В Ташані вода як синькою рознелена. і сині хмари киплять у ній, миються гнівною хвилею, яку безупинно гонить свіжий вітер-весняк. 2. Місячне сяйво пробивалось крізь віти старого береста і [...]

{Більше...}

Правопис прийменників, сполучників, часток

Твори з української мови для 11 класу

Спишіть, визначте, якими частинами мови с виділені слова. Чи всі вони с службовими частинами мови? Доведіть на прикладах із вправи свої міркування. I. Ще до Богдана Хмельницького, А саме Року 1653-го, був На Запорозькій Січі За Кошового отамана Іван Сулима. 2. Ті Часи, Коли Жив і гетьманував Сагай дачний, були добою найбільшого піднесення козацької слави. [...]

{Більше...}

a road legal motor

Твори з української літератури

But that doesn’t alter the fact that it is legal to drive a road legal motor vehicle on them.Not only that, but how many people are aware of what are called » Higher Rights «? Many thoroughfares are legal for motor vehicles without a sign actually confirming this fact. Just because a sign may indicate [...]

{Більше...}

Написання слів через дефіс

Твори з української мови для 11 класу

Спишіть, підкресліть олова, що пишуться через дефіс. Які це частини мови? 1. Один я на світі без роду, і доля — стеблина-билина на чужому полі. 2. Отам-то милостивії ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю та й цькуємо. 3. Далеко-далеко Дніпро геть-геть собі розкинувся, 4. Спи, козаче, душа щира! Хто-небудь згадає. 5. І блідий місяць [...]

{Більше...}

ПОСТАТЬ ДМИТРА ДОНЦОВА У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ — Часть 7

Твори з української мови для 11 класу

45. Квіт С. Трагічний оптимізм Дмитра Донцова // Слово і час. — 1993. — № 3. — С. 43. 295 46. Сварник Г. Чи існувала «празька школа» української літера­ тури? // Українські проблеми. — 1995. — № 2. — С. 94. 47. Сварник Г. Дмитро Донцов як редактор «Літературно- наукового вістника» (1922—1932 рр.) і «Вістника» [...]

{Більше...}

ПОСТАТЬ ДМИТРА ДОНЦОВА У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ — Часть 6

Твори з української мови для 11 класу

15. Еедрій А Дмитро Донцов і ОУН// Сучасність. — 1993. -№ 11. — С. 164-167. 16. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: В 2-х т. — К.: Основи, 1994. — Т. 2. 17. Роїізхсхик IV. Ье§а1 апсі роІШсаІ аззеззтепі оі іЬе ОТІМ апсі ТІРА. Осепа роїііусгпа і ргашпа ОТІМ і ІГРА. Політична і юридична оцінка ОУН і [...]

{Більше...}