БІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ — Часть 3

Твори з української мови для 11 класу

208 Містив твори М. Леонтовича, П. Козицького, Ф. Попадича, К. Богуславського, П. Толстякова. За два роки хор-гурток ви­ступив із 20 безкоштовними концертами у місті. При Клубі Ки­ївських Січневих Майстерень Діяв Духовий Гурток, заснований випускником Московської консерваторії О. Любовичем. Коле­ктив складався з 18 виконавців, половина з яких не володіла нотною грамотою. За один рік гурток влаштував [...]

{Більше...}

БІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ — Часть 2

Твори з української мови для 11 класу

Уже протягом першого року роботи Товариства у Києві були здійснені відчутні кроки у вирішенні національно-культурних питань. За чисельними зверненнями з боку української громади та за підтримки творчої інтелігенції члени Президії разом із ки­ївськими діячами МТЛ порушили питання перед Державним комітетом охорони пам’яток старовини та Губвиконкомом про увічнення пам’яті українських композиторів шляхом присво­єння вулицям Києва імен [...]

{Більше...}

БІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ — Часть 1

Твори з української мови для 11 класу

Висвітлено діяльність центрального осередку провідної музично-громадської організації України 20-х рр. ХХ ст. — Київської філії Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича. На основі вивчення архівних документів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського зроблено спробу реконструювання його персонологічного феномену. Вперше введено до наукового обігу невідомі, біографічно анотовані імена активних діячів Київсь­кого та Білоцерківського [...]

{Більше...}

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА СТАРОСОЛЬСЬКОГО — Часть 6

Твори з української мови для 11 класу

2. Качмар В. Незрівняний оборонець українських політичних в’язнів // Володимир Старосольський. 1878-1942. — Записки НТШ. — Т. 210. — С. 360-369. 3. Кедрин І. Володимир Старосольський (У 100-річчя народин) // Свобода. — 28.01.1978 р. 4. Олесницька К. Та вічна буде пам’ять про тебе (Д-р Володимир Старосольський) // Свобода. — 16 лютого 1943 р. 5. Цегельський [...]

{Більше...}

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА СТАРОСОЛЬСЬКОГО — Часть 5

Твори з української мови для 11 класу

Активну позицію зайняв В. Старосольський і після розпаду Австрійської імперії. Коли 19 жовтня 1918 р. Українська На­ціональна Рада висловилася за збереження зв’язків із Австрі­єю, В. Старосольський, солідарний із настроями стрілецтва писав: «Настрій стрілецтва, старшини і мужви (рядовиків – прим.) – супроти рішення 18 і 19.10 (жовтня – Ю.Д.) був про­сто бунтарський. Усі домагалися проголошення з’єднання [...]

{Більше...}

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА СТАРОСОЛЬСЬКОГО — Часть 4

Твори з української мови для 11 класу

Незалежницькі погляди В. Старосольського чи не найпов­ніше розкрилися напередодні І світової війни. Ще 7 грудня 1912 р. у Львові відбулася міжпартійна нарада найвизначні­ших галицьких діячів, у якій від УСДП взяли участь Ю. Ба-чинський, М. Ганкевич та В. Старосольський. Саме вони вису­нули ідею боротьби за незалежну Україну, хоча у випадку збройного конфлікту з Російською імперією все [...]

{Більше...}

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА СТАРОСОЛЬСЬКОГО — Часть 3

Твори з української мови для 11 класу

Організація «Молода Україна» ввійшла в історію українсь­кого національного руху насамперед завдяки двом проведеним нею акціям, ініціатором котрих виступав В. Старосольський. Йдеться про сецесію українських студентів Львівського Уні­верситету в 1901—1902 рр. та селянський страйк 1902 р. Сецесія 1901—1902 рр. означувалася зокрема як протест про­ти покарання університетською владою студентів, які організу­вали віча за створення українського університету, та [...]

{Більше...}

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА СТАРОСОЛЬСЬКОГО — Часть 2

Твори з української мови для 11 класу

193 Наукову розвідку «Національний і соціяльний момент в україн­ській історії», бібліографію праць, окремі промови, листи, а також статті про нього. Народився В. Старосольський 8 січня 1878 р. в м. Ярославі (тепер – Польща) у сім’ї бурмістра. Початкову освіту здобув у місцевій гімназії. Вищу юридичну – у Краківському, Львівсь­кому та Віденському університетах. У 1903 р. захистив [...]

{Більше...}

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА СТАРОСОЛЬСЬКОГО — Часть 1

Твори з української мови для 11 класу

Висвітлено життєвий шлях і багатогранну наукову та громадсько-політичну діяльність одного з видатних провідників українського національно-визвольного руху першої половини ХХ ст. Володимира Старосольського (1878-1942), його роль у розвитку та пропаганді української національної ідеї та утвердженні на­ціонально-патріотичної свідомості народу. У дослідженні широко використано документи Центрального державного історичного архіву України у м. Львові, Державного архіву Львівської області, відділів [...]

{Більше...}

ВИДАТНІ ГРЕЦЬКІ ПІДПРИЄМЦІ В УКРАЇНІ У ХІХ-НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ — Часть 5

Твори з української мови для 11 класу

Окрім того, у 70-х рр. ХІХ ст. спробу зруйнувати грецьку монополію в експорті зерна на Півдні України роблять єврей­ські комерсанти. Міцніють і збільшують обороти єврейські то­ргові доми Рафаловичів, Ефрустів тощо, тоді як грецькі «коло­си» експортної торгівлі зерном починають згортати свою дія­льність у портах Чорного моря. В Одесі, де панування греків в експорті зернових тривало понад [...]

{Більше...}